PTS sammanfattar tillsynsåret 2019

2020-02-19

Under 2019 har Post- och telestyrelsens (PTS) konkurrenstillsyn fokuserat på bredbandsfrågor och öppet internet. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för konkurrensreglering.

Varje år tar Post- och telestyrelsen (PTS) fram en tillsynsplan i dialog med marknadens aktörer. I den årliga tillsynsrapporten redovisar sedan PTS vidtagna tillsynsåtgärder och resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

Bredbandsmarknader och öppet internet

Under 2019 har PTS bland annat kontrollerat att Telia uppfyller sina skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a), bland annat hur Telia uppfyller skyldigheter avseende operatörsbyten.

Dessutom har myndigheten prioriterat kontroll av hur operatörer följer reglerna om öppet internet. Under 2019 pågick ett antal ärenden rörande detta.

PTS har genomfört granskningar kring hur operatörerna lever upp till kraven i utbyggnadslagen samt hur operatörerna har tillämpat prisregleringen.

Under året har PTS även fortsatt tillsynen av den omsättning anmälda aktörer rapporterar in till myndigheten (avgiftsgrundande omsättning).

Det här leder tillsynen till

Många av tillsynsinsatserna har kunnat avslutas sedan operatörerna själva valt att rätta sig. På så sätt kan problem på marknaden snabbare avhjälpas. När aktörerna inte frivilligt vidtar rättelse har PTS möjlighet att bl.a. fatta beslut om föreläggande.

- Genom tillsynen säkerställer PTS att spelreglerna på marknaden följs. Vi fortsätter prioritera ärenden som är inom områden som är principiellt viktiga för att främja en väl fungerande konkurrens med effektiva priser och valmöjligheter för konsumenter och bredbandsutbyggnad i hela Sverige, säger Marielle Sjögren, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.

Klicka här för att läsa tillsynsrapporten.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. Om underrättelsen inte leder till rättelse har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut. Inom ramen för tillsyn enligt t.ex. utbyggnadslagen förelägger PTS direkt om en aktörs agerande strider mot skyldigheterna. PTS förelägganden kan förenas med vite.