Den 1 januari 2022 införs nya ersättningsregler för operatörer vid brottsbekämpning

2021-12-16

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Den 1 januari 2022 börjar nya ersättningsregler att gälla.

Post- och telestyrelsen (PTS) har sett över föreskrifterna som reglerar ersättningsnivåerna för operatörer vid utlämnande av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. De nya föreskrifterna som träder i kraft den 1 januari 2022, gäller dels vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål, dels vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning.

Föreskrifterna gäller operatörer som är anmälningspliktiga verksamhetsutövare och som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Det finns flera skäl till att PTS ger ut nya föreskrifter. Operatörernas ersättningsnivåer behöver justeras så att de bättre speglar dagens förhållanden. Föreskrifterna behöver anpassas till nya regler som tillkommit genom införandet av IT-brottskonvention i svensk lag. Slutligen ställer den nya lagen om hemlig dataavläsning (HDA) nya krav på operatörerna att medverka vid utredning av brott.

PTS har sedan hösten 2020 bedrivit ett arbete med att ta fram nya ersättningsförskrifter, där PTS bland annat inhämtat synpunkter från de största operatörerna och de brottsbekämpande myndigheterna.

Ersättningsnivåerna i de nya reglerna utgår från de största operatörernas kostnader, vilka står för huvuddelen av utlämnanden till de brottsbekämpande myndigheterna.

Föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras eller bevaras för brottsbekämpande ändamål kommer ersätta PTS nuvarande föreskrifter (PTSFS 2013:5).

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

Mer information

Petra Nilsson, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 13
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Ersättningen ska täcka de kostnader som en operatör har vid ett utlämnande. Det har funnits ersättningsregler sedan 2014.

Sedan dess har det skett förändringar inom elektronisk kommunikation, bland annat har lagringskrav och volymer förändrats. Nya regler har även tillkommit, dels genom införandet av IT-brottskonvention i svensk lag, dels genom krav i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning (HDA). PTS har därför funnit anledning att se över befintliga ersättningsregler.