Driftstörningar i Scrives digitala signeringstjänst granskas av PTS

2021-06-17

Överbelastning på grund av underhållsarbete i en databas har orsakat driftstörningar i den digitala signeringstjänsten från Scrive AB. Post- och telestyrelsen (PTS) ska därför granska bolagets process för förändringshantering.

När Scrive AB skulle genomföra ett underhållsarbete och radera överflödig information ur en databas överbelastades databasen. Överbelastningen medförde att bolagets digitala signeringstjänst och alla system som använder signeringstjänsten var otillgängliga för användarna.

Driftstörningarna inträffade vid två tillfällen i början av maj 2021.

Scrive AB är tillhandahållare av en betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen. Bolaget har incidentrapporterat händelsen till PTS, som nu ska granska bolaget. Scrive AB ska enligt eIDAS-förordningen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker.

PTS ska framför allt granska bolagets förändringsprocess och till viss del även bolagets riskhanteringsprocess.

Mer information

Bahare Gazani, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 073-644 56 88
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med betrodda tjänster

Betrodda tjänster omfattas av eIDAS-förordningen (EU nr 910/2014). De vanligaste betrodda tjänsterna är elektroniska underskrifter och stämplar samt validering. PTS har i uppgift att granska att företag som tillhandahåller betrodda tjänster följer förordningen och bland annat vidtar lämpliga åtgärder för att hantera säkerhetsrisker. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut. Läs mer om betrodda tjänster