Översyn av ersättningsregler vid utlämnande av lagrade uppgifter vid brottsbekämpning

2021-05-12

Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott. Post- och telestyrelsen (PTS) ser nu över föreskrifterna som reglerar ersättningsnivåerna.

Översynen av reglerna motiveras av flera skäl. Det har skett gradvisa förändringar inom området elektronisk kommunikation sedan nuvarande ersättningsregler trädde i kraft för åtta år sedan. Lagringskrav, volymer och kostnader har förändrats för operatörerna sedan dess.

Sverige har anslutit sig till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet per den 1 maj 2012 och reglerna har implementerats i lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Sedan den 1 april 2020 finns även en ny lag om hemlig dataavläsning.

Både Europarådets konvention och den nya lagen om hemlig dataavläsning (HDA) ställer nya krav på operatörerna att lämna ut lagrade uppgifter och medverka vid utredning av brott.

PTS utreder ersättningsnivåerna

PTS kommer att hämta in information från brottsförebyggande myndigheter och operatörer, om vilka åtgärder som kan komma ifråga för att anpassa nuvarande ersättningsföreskrifter till de förändringar som skett, och för att möta kraven kopplade till Europarådets konvention.

PTS har enligt lagen om hemlig dataavläsning rätt att ta fram förskrifter om ersättning till operatörerna. Myndighetens preliminära bedömning är att ersättningsnivåerna bör regleras genom en ny föreskrift. PTS utreder och inhämtar information om vilka åtgärder som operatörer kan behöva vidta, för att därefter kunna uppskatta de ersättningsgilla kostnaderna.

Läs mer

Översyn av ersättningsföreskrifterna
Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

För mer information

Petra Nilsson, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 5613

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Ersättning för utlämnande av lagrade uppgifter ska täcka de kostnader som operatörer har vid utlämnande av uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. I de nu gällande föreskrifterna från 2014 (PTSFS 2013:5) baseras de huvudsakligen fasta ersättningsbeloppen på de kostnader som kunde observeras under 2012 och 2013. Nuvarande föreskrifter inkluderar således inte de merkostnader som kan komma att bli aktuella för operatörerna genom lagen om hemlig dataavläsning (HDA) och de föreslagna lagändringarna kopplade till Europarådets konvention.