PTS avslutar granskning av CGI

2021-03-12

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat CGI Sverige AB (CGI) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter. PTS anser att företaget har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder och avslutar granskningen.

Under hösten 2020 inträffade fyra driftstörningar i CGI:s betrodda tjänst för elektroniska underskrifter. Incidenterna fick till följd att användare inte kunde skapa elektroniska underskrifter.

PTS har granskat om CGI har vidtagit lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att bland annat hantera incidenterna och säkerställa att liknande incidenter inte inträffar igen. Myndigheten bedömer att CGI:s åtgärder och åtgärdsplan uppfyller kraven. PTS avslutar därför sin granskning.

CGI är tillhandahållare av betrodd tjänst enligt eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014). Tillhandahållare av betrodda tjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hantera säkerhetsrisker och förhindra eller minimera säkerhetsincidenters inverkan.

Ta del av beslutet

Mer information

Bahare Sadeghi Gazani, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 88

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är en betrodd tjänst?

Exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014) är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter och stämplar samt tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.

Läs mer om betrodda tjänster och eIDAS