PTS samråder uppdaterad kalkylmodell och ändrade kopparpriser med EU-kommissionen

2021-04-09

PTS föreslår en uppdatering av kalkylmodellen för det fasta nätet. Detta innebär att den prisskyldighet som gäller för Telia vid tillhandahållande av koppartillträde bör ändras. Nu samråder PTS förslaget till uppdatering och ändringsbeslut med EU-kommissionen.

Det finns skäl att uppdatera kalkylmodellen för det fasta nätet. Mot bakgrund av uppdateringen finns det skäl att besluta om ändring av den prisskyldighet som gäller för Telia vid tillhandahållande av koppartillträde. Den föreslagna ändringen innebär att en ny prislista ska börja gälla. Förslaget är att de nya priserna ska börja gälla den 1 juli 2021.

PTS genomförde under januari-februari ett samråd med marknadens aktörer och övriga intressenter. Klicka här för att läsa mer om samrådet.

Nu vänder sig PTS till EU-kommissionen för att få in synpunkter på de föreslagna ändringarna, en så kallad notifiering. Kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter. Klicka här för att läsa det notifierade beslutsutkastet.

Mer information
Emma Nörler Trautmann, PTS enheten för reglering av bredbandsinfrastruktur, 073-644 55 75.

e-post emma.norlertrautmann[a]pts.se.

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund

I november 2019 notifierade PTS tre utkast till beslut till EU-kommissionen avseende lokalt tillträde till fibernät respektive kopparnät (marknad 3a fiber respektive 3a koppar) samt centralt tillträde (marknad 3b). Utkasten var dessförinnan föremål för samråd med marknaden (maj 2019). I februari 2020 beslutade EU-kommissionen att PTS inte får fatta det notifierade beslutet avseende marknad 3a fiber.

Nu gällande beslut från 2015 om skyldigheter på marknad 3a omfattar Telias kopparnät och fibernät. EU-kommissionens beslut utgjorde hinder även mot att fatta ett nytt beslut avseende Telias kopparnät.

PTS arbete med att analysera marknaderna i syfte att ta fram ny reglering pågår.