Skyddet av sjökablar uppfyller grundläggande säkerhetskrav

2021-05-10

Post- och telestyrelsen (PTS) har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia, GlobalConnect och Telenor. Undersökningar har visat att dessa operatörer har en dokumenterad riskanalys och följer branschöverenskomna riktlinjer vid förläggning av sjökabel. PTS avslutar därför granskningen.

PTS har genom sitt samarbete med övriga nordiska länder fått indikationer på brister i skyddet av sjökablar. Bristerna gällde särskilt den delen av sjökabeln från stranden till omkopplingspunkten på land. Sjökablarna är en viktig del i infrastrukturen för elektroniska kommunikationsnät eftersom de kopplar ihop länder och olika delar av landet.

PTS har därför granskat Telias, GlobalConnects och Telenors sjökablar. Tillsynen innefattade att granska operatörernas riskanalyser för sjökablar, hur processen för uppdatering ser ut, vilka interna riktlinjer eller standarder operatörerna använder vid förläggning av sjökablar samt vilka avbrott som har inträffat på sjökablarna de senaste åren.

Undersökningen har visat att samtliga granskade operatörer har en dokumenterad riskanalys som uppdateras regelbundet och vid behov. Riskanalyserna visar även att operatörerna har vidtagit grundläggande skyddsåtgärder gällande sjökablar.

Operatörerna har bekräftat att de använder Robust fibers riktlinjer vid förläggning av sjökablar. är ett branschgemensamt koncept med syfte att bland annat ge tydlig vägledning till den som vill bygga fibernät.

De avbrott och störningar som operatörerna har haft på sina sjökablar under de senaste fem åren ger en indikation på att skyddet av sjökablar i dagsläget kan anses tillräckligt.

Sammanfattningsvis bedömer PTS att det inte finns några uppenbara brister i skyddet av sjökablar hos de granskade operatörerna och avslutar därför tillsynen.

Ta del av besluten

GlobalConnect

Telia

Telenor

Mer information

Anders Franzén, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 55 56

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.