Min ekonom hjälper intellektuellt funktionsnedsatta att betala

2022-02-18

Människor med intellektuella funktionsnedsättningar har ofta svårt att hålla koll på sin vardagskonomi. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har finansierat utvecklingen av mobilappen ”Min ekonom” från Tietoevry.

Vid PTS sextonde innovationstävling ”Från utanför till internet”, som arrangerades under 2020, var Tieto Sweden (numera Tietoevry) en av åtta vinnare. Företaget har slutredovisat sitt projekt ”Min ekonom”.

Syftet med ”Min ekonom” är att ge personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ett digitalt och tillgängligt stöd för att förstå sin vardagsekonomi och därmed få bättre förutsättningar att leva ett mer självständigt liv. I målgruppen ingår också personer med dyslexi, dyskalkyli samt personer med förvärvade hjärnskador.

Ska öka tryggheten vid betalningar

Många människor, däribland målgruppen, har ofta svårt att planera och disponera sina tillgångar. Ekonomi är ett abstrakt och ofta svårbegripligt begrepp, vilket många gånger leder till att pengar spenderas alldeles för fort, på fel saker och utom kontroll.

Idag har det svenska samhället nästan bara digitala pengar och målgruppen behöver få tillgång till, förstå och kunna tillgodogöra sig det kontantlösa samhället. För att kunna leva ett mer självständigt liv krävs det extra stöd för att kunna använda sina pengar på rätt sätt. För att lösa detta har projektet tagit fram en MVP (Minimum Valuable Product – en sorts minsta-version av tjänsten som ändå fungerar och skapar nytta).

Räknar med lansering under 2022

Under projekttiden har företaget tagit fram lösningen tillsammans med målgruppen. De har testat, utvärderat och justerat för att skapa en lösning som funkar för alla. De användartester som företaget har genomfört visar på en tydlig nytta, särskilt vad gäller ”Har jag råd”-funktionen.

En hypotes företaget hade med projektet var att ett finansbolag skulle vara avsändare till appen – någon med igenkänning och trovärdighet, eftersom Tietoevry är ett IT-bolag.

Målet har varit att hitta en partner, men det har inte lyckats under projekttiden. Projektgruppen driver ändå arbetet vidare med siktet inställt på att lansera appen, men organisationsformen är inte klar.

PTS har finansierat projektet med 1 970 000 kronor.

Pågående innovationsprojekt

Tre av åtta projekt som finansierats via den sextonde innovationstävlingen pågår fortfarande. Projekten genomförs av Begripsam, Högskolan i Skövde samt Läs och Lär. Precis före jul slutrapporterade Lexicon sitt projekt, en digital utbildningsplattform för småföretagare som guidar och utbildar för en digitaliserad arbetsvardag.

Övriga pågående innovationsprojekt är de från förra årets tävling ”Betaltjänster för alla” samt tre äldre projekt.

Ta del av slutrapporter från innovationstävlingen ”Från utanför till internet”.

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Tietoevry:
Cecilia Lindholm Kapetanakis, projektledning och UX, tfn: 076-116 51 06, mejl: cecilia.lindholmkapetanakis@tietoevry.com
Linnéa Källgård, projektledning och UX, linnea.kallgard@tietoevry.com, tfn: 073-027 27 28

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 181 projekt med sammantaget 264 miljoner kronor.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. Alla tidigare vinnare finns på pts.se/innovation