PTS har i dag fått kritik från JO rörande handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling

En person begärde att få ut en kopia på en incidentrapport. Vid den tidpunkten fanns inte någon motsvarande handling hos Post- och telestyrelsen (PTS).

På grund av en intern kommunikationsmiss och missförstånd mellan handläggare lämnades inget besked om att handlingen inte fanns hos PTS, och först efter en påminnelse från personen lämnades handlingen som då inkommit till PTS ut. JO konstaterar dock att myndigheten även i den situation att någon handling inte finns har en skyldighet att skyndsamt lämna besked i utlämnandefrågan. JO finner därför att PTS inte kan undgå kritik för sin handläggning av begäran.

PTS har i sitt yttrande till JO under handläggningen av detta ärende bekräftat och redogjort för att myndighetens handläggning har haft brister. PTS ser allvarligt på det inträffade och påbörjade så snart myndigheten uppmärksammades på händelsen ett arbete med att se över myndighetens rutiner för att undvika att något liknande inträffar igen.

Ta del av JO:s beslut

För mer information:

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55