Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

2019-01-14

Från och med den 15 januari 2019 gäller uppdaterade regler för hur operatörerna ska planera för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap.

Post- och telestyrelsen (PTS) har uppdaterat reglerna för att tydliggöra vilka krav som ställs på operatörerna vid höjd beredskap. Genom ändringen skapas även en tydligare koppling till de driftsäkerhetsregler som gäller för operatörerna i normalläge och vid extraordinära händelser.

– Arbetet med totalförsvarsplanering för sektorn ska stärka operatörernas förmåga att bland annat möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid höjd beredskap. PTS genomför flera åtgärder för att uppnå detta, där reglering och de legala förutsättningarna är en av åtgärderna, säger Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning. 

PTS regler om driftsäkerhet (PTSFS 2015:2) ställer krav på att operatörerna ska kontinuitetsplanera för kris och extraordinära händelser. Dessa regler är grunden för operatörernas driftsäkerhetsarbete och är en bra utgångspunkt för operatörernas förberedelser för höjd beredskap. De uppdaterade reglerna tydliggör vilka krav som ställs på operatörerna vid höjd beredskap, nämligen följande:

  • Fortsätta driften.
  • Styra och överföra nationell trafik inom Sverige.
  • Ställa personal till förfogande för samverkan.
  • Ha en organisation för verksamheten i höjd beredskap.

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 15 januari 2019.

Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa en organisations leveransförmåga genom att planera för fortsatt verksamhet vid förlust av operativ förmåga. Det vill säga att trots störningar eller avbrott kunna leverera de tjänster som är viktigast för verksamheten och dess kunder.

PTSFS 2018:5 – Föreskrifter om ändring i föreskrifter (1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov

Mer information

Anna Wibom, projektledare på PTS nätsäkerhetsavdelning, 08-678 55 58
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS ansvar och arbete med totalförsvarsplanering

Regeringen har beslutat att den svenska totalförsvarsplaneringen ska återupptas. Planeringen omfattar både militärt och civilt försvar. PTS har som bevakningsansvarig och säkerhetsskyddsstödjande myndighet ett samlat ansvar för området elektronisk kommunikation och post. Genom föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder, utbildningar, övningar och andra åtgärder bidrar PTS till att samhället kan hantera alla typer av händelser – från fredstida kriser till höjd beredskap och krig.