Förändringar hos postoperatörer bakom utdelningsproblem

2016-06-30

Det senaste årets problem med postutdelningen beror främst på de stora förändringar som de största postoperatörerna i Sverige, PostNord och Bring CityMail, genomfört i sina verksamheter. Det visar den studie av operatörerna som Post- och telestyrelsen (PTS) låtit genomföra.

Under det senaste året har PTS mottagit ett ökat antal klagomål på postutdelning. PTS har följt upp klagomålen genom olika tillsynsinsatser, bl.a. tillsynsbesök på olika orter i landet. PTS har också hämtat in månadsrapportering från PostNord avseende registrerade brister i utdelningen och har haft återkommande dialogmöten med berörda postoperatörer. För att få en oberoende och mera heltäckande bild av orsakerna till de aktuella kvalitetsbristerna, samt hur operatörerna arbetar för att komma tillrätta med dessa, uppdrog PTS åt konsultfirman CamPete AB att genomföra en studie.

Stora förändringar bakom problemen

Studien visar att PostNords problem främst beror på de stora förändringar som företaget genomfört, som har gått snabbt och med för lite resurser. Även Bring CityMail har genomfört förändringar i sortering och distribution som resulterat i kraftiga störningar. Enligt studien är operatörerna på rätt väg när det gäller att komma tillrätta med kvalitetsproblemen som man har haft, och till en del fortfarande har.

En fråga som har uppmärksammas i studien rör behovet av att komma tillrätta med den allmänt försämrade adresserings- och adresskvaliteten. Detta har också bidragit till de problem som varit, och till viss del kvarstår.

Det här gör PTS nu

PTS kommer att ställa krav på att postoperatörerna vidtar åtgärder för att undvika att de stora kvalitetsproblem som de som nu varit, uppstår igen. Detta kommer främst att ske inom ramen för myndighetens ordinarie tillsynsverksamhet. PTS kommer även att genomföra särskilda uppföljningsinsatser med anledning av det som framkommit i studien. Det kan bland annat bli aktuellt att skärpa kraven på operatörerna när det gäller detaljeringsgraden i den information som lämnas till PTS inför mera betydande förändringar i deras verksamhet. Särskilt viktigt är det att operatörerna redogör för vilka åtgärder som vidtas för att minimera risker vid förändringar.

PTS kommer även att titta närmare på den försämrade adresserings- och adresskvaliteten som påtalas i studien. Detta kommer att ha en avgörande betydelse för möjligheterna att behålla en postservice av god kvalitet i hela landet.

– Vårt mål är ju att postmarknaden, som utgör en viktig del av landets kommunikationsinfrastruktur, ska fungera väl enligt uppsatta villkor så att användare kan lita på att de både kan ta emot och skicka sina försändelser på ett säkert sätt, säger Sten Selander, chef för postavdelningen.

Ta del av studien.

Mer information
Olof Bjurö, enhetschef 0708-11 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08- 678 55 55

Bakgrund

I drygt ett år har kvaliteten i svensk brevbefordran varit sämre än tidigare. Detta framgår av både postoperatörernas egen klagomålshantering och kvalitetsuppföljning, och PTS tillsynsverksamhet. Den vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det handlar främst om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls eller att de delats ut för sent, eller att man av misstag fått grannens brev. Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser PostNord men myndigheten har fått allt fler klagomål gällande Bring CityMail.

Bakgrunden till det gångna årets kvalitetsproblem är det starka förändringstryck som den svenska postmarknaden befinner sig under med sjunkande brevvolymerna på grund av ökad användning av elektroniska alternativ, den starkt ökande e-handeln samt det minskande antalet morgontidningsprenumeranter.