PTS utökar insatser efter problem med postutdelningen

2016-09-09

Post- och telestyrelsen (PTS) för en dialog med postoperatörerna PostNord och Bring Citymail om de aktuella kvalitetsproblemen. Som ett led i denna stärker myndigheten nu sin tillsyn.

Under det senaste året har PTS mottagit ett kraftigt ökat antal klagomål på postutdelningen. Den vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det handlar främst om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls eller att de delats ut för sent, eller att man av misstag fått grannens brev. Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser PostNord men myndigheten har även fått allt fler klagomål gällande Bring CityMail.

Bakgrunden till kvalitetsproblemen är det starka förändringstryck som den svenska postmarknaden befinner sig under med sjunkande brevvolymer på grund av ökad användning av elektroniska alternativ, den starkt ökande e-handeln samt det minskande antalet morgontidningsprenumeranter. Detta har medfört behov av organisationsförändringar som, på sättet de genomförts, har orsakat de aktuella problemen.

Ytterligare åtgärder för att förbättra kvaliteten

PTS har följt upp klagomålen genom olika tillsynsinsatser och låtit genomföra en oberoende studie av problemen. De aktuella postoperatörerna har haft möjlighet att inkomma med synpunkter och kommentarer till vad som redovisats i studien. 

Klicka här för att läsa studien.

– Det är en viktig uppgift för PTS att följa utvecklingen på postmarknaden. Detta gäller inte minst vad som görs för att upprätthålla en hög och jämn kvalitet på den samhällsomfattande posttjänsten.

– PostNord och Bring Citymail har redovisat åtgärder som vidtagits för att förbättra kvaliteteten i utdelningen, vilket är viktigt. Men vi får fortfarande onormalt många klagomål, vilket pekar på att det fortfarande finns problem.

PTS utökar sina insatser

PTS kommer att ta initiativ till ett möte med respektive ledningar för de aktuella postoperatörerna för att följa upp den genomförda studien samt också komma överens om en mera systematisk modell för den information som lämnas till PTS i samband med större organisations- och produktionsförändringar.

PTS kommer också att öka antalet tillsynsbesök runt om i landet, med start i höst. Dessutom avser PTS att skärpa myndighetens tillsyn på orter där problem uppstår. Myndigheten kommer då, när så behövs, att på lokal nivå begära in handlingsplaner för hur den berörde postoperatören avser att komma tillrätta med problemen. 

– Det är viktigt att Sverige fortsatt har en posttjänst av mycket god kvalitet. PTS ser allvarligt på de kvalitetsproblem som uppmärksammats och vi kommer därför nu öka våra tillsynsinsatser.

Mer information
Olof Bjurö, enhetschef 070-811 40 05
PTS presstjänst, tfn: 08- 678 55 55