PTS efterlyser synpunkter på föreslagna regler för paketleverantörer

2020-01-17

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår regler som talar om hur tillhandahållare av paketleveranstjänster i Sverige ska anmäla sig till myndigheten. Vissa leverantörer ska också löpande lämna information till myndigheten. Nu inhämtar PTS synpunkter på de föreslagna reglerna.

Sedan 2019 finns det bestämmelser som säger att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att anmäla sig till PTS och, i vissa fall, rapportera in viss information till myndigheten.

EU:s paketförordning, som är grunden till företagens skyldigheter, syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens för både konsumenter och tillsynsmyndigheter. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Förslag på detaljerade regler

PTS har tagit fram förslag på detaljerade regler kring hur företag ska anmäla sig till myndigheten samt vilken typ av information som ska lämnas till myndigheten.

Enligt de föreslagna reglerna ska bland annat tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna vissa uppgifter om sin verksamhet till myndigheten.

PTS behöver informationen för att kunna göra en heltäckande analys av paketmarknaden samt att säkerställa att tillhandahållarna av paketleveranstjänster följer såväl EU-bestämmelser som svensk lagstiftning.

Möjlighet att lämna synpunkter

PTS vänder sig nu till marknaden för att inhämta synpunkter på de föreslagna reglerna. Senast den 28 februari ska synpunkterna ha inkommit till PTS.

Klicka här för att läsa de föreslagna föreskrifterna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om paketförordningen

EU:s paketförordning innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

Riksdagen har antagit en ny lag som ska komplettera EU:s paketförordning. Den trädde i kraft 15 maj 2019. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om avgifter för PTS arbete med paketförordningen samt bestämmelser om sanktioner mot företag som inte följer regelverket.

En konsekvens av lagen är krav på att samtliga företag som utför paketleveranstjänster (tillhandahållare av paketleveranstjänster) i Sverige ska anmäla sig till PTS.