PTS samlar in uppgifter från brev- och paketoperatörer

2020-12-16

Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) en informationsinsamling inom ramen för postlagen och paketförordningen.

PTS har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen på marknaden och att posttjänsterna svarar mot samhällets behov. Enligt postlagen ska den som tillhandahåller posttjänster på begäran lämna in sådana uppgifter om sin ekonomi och verksamhet som är nödvändiga för myndighetens uppföljning och bevakning av marknaden.

Sedan 2019 finns det också bestämmelser som säger att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att anmäla sig till PTS och, i vissa fall, rapportera in viss information till myndigheten. EU:s paketförordning, som är grunden till företagens skyldigheter, syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens för både konsumenter och tillsynsmyndigheter. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.

PTS genomför informationsinsamling

Nu inleder PTS en informationsinsamling. Syftet är att samla in statistik från företag som är verksamma på brev- och paketmarknaden. PTS behöver informationen för att kunna göra en heltäckande analys av den svenska paketmarknaden samt att säkerställa att operatörerna på både brev- och paketmarknaden följer såväl EU-bestämmelser som svensk lagstiftning, samt att både regelverk och tjänster utvecklas som svar mot samhällets behov.

Insamlingen innebär att företag är skyldiga att lämna in information till PTS om dessa:

  • Distribuerar varuförsändelser
  • Innehar tillstånd att bedriva postverksamhet
  • Tillhandahåller paketleveranstjänster, såväl inrikes som utrikes

Senast den 31 januari 2021 ska informationen ha lämnats in till PTS.

Informationsmöte i januari

Torsdag den 14 januari kl. 14-15 bjuder PTS in till ett digitalt informationsmöte om insamlingen, där det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Anmälan till informationsmötet sker till postuppgifter@pts.se senast den 8 januari.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om paketförordningen

EU:s paketförordning innebär att företag som samlar in, sorterar, transporterar eller delar ut paket är skyldiga att rapportera in viss information till PTS två gånger årligen.

Förordningen syftar till att främja e-handeln genom en ökad transparens. Detta ska ge möjligheter till ökad konkurrens och på sikt lägre priser för konsumenter och företag.