PTS granskar Postnords mätningar av befordringstider

2021-09-21

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning av hur Postnord mäter befordringstider för brev som lämnats in för tvådagarsbefordran.

Myndigheten har tidigare granskat Postnords införande av den nya produktionsmodellen – varannandagsutdelning – i Malmö terminalområde.

PTS konstaterade då att Postnord uppfyllde kraven på inlämning och utdelning men fann samtidigt att Postnord eventuellt inte genomförde mätningar av samtliga berörda tjänster. Enligt tillståndsvillkoren ska befordringstiderna för inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran mätas kontinuerligt.

Frågor till Postnord

PTS följer nu upp efterlevnaden av kraven på mätning av befordringstider. Myndigheten begär därför att Postnord bland annat ska redogöra för vilka mätningar som genomförs. 

Senast den 7 oktober 2021 ska Postnord ha besvarat PTS frågor.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Tillsyn av varannandagsutdelning

Det var i januari 2021 som Postnord meddelade sin avsikt att införa en ny produktionsmodell för postutdelning med start i Malmö terminalområde. Produktionsmodellen innebär i stora drag att Postnord anpassar sin distributionsprocess i förhållande till postförordningens krav på tvådagarsbefordran. I praktiken innebär modellen i stort att de flesta brevförsändelserna delas ut varannan dag, men att varuförsändelser och expressbrev delas ut varje helgfri vardag.

Under 2021 har PTS genomfört tillsyn för att granska att Postnords nya produktionsmodell följer kraven i regelverket.