PTS föreslår nya regler för postutdelning

2022-09-01

Post- och telestyrelsen (PTS) tar nu fram ett nytt regelverk för utdelning av post inom den samhällsomfattande posttjänsten. Det är dels fråga om föreskrifter om utdelning av post och allmänna råd, dels tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten. Arbetet är viktigt för att möjliggöra postutdelning som är anpassad efter användarnas behov. Nu efterlyser PTS synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd.

Behovet av posttjänster förändras i takt med att samhället digitaliseras. Antalet brev har stadigt minskat de senaste åren. Samtidigt har e-handeln ökat och vi är allt fler som vill ha varor levererade i närheten av våra hem.

Förändringarna innebär att tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten behöver genomföra effektiviseringar. Samtidigt är det viktigt att sådana effektiviseringar genomförs på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten i posttjänsten bibehålls.

Föreslagna regler om postutdelning

I dag finns det inga bindande nationella regler om var postutdelning inom den samhällsomfattande posttjänsten ska ske. Enligt PTS behöver det bli tydligt var och hur den som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten ska dela ut postförsändelser och vilken lägsta servicenivå som ska upprätthållas när det gäller postutdelning.

PTS arbetar dels med att ta fram föreskrifter om postutdelning, dels med att ta fram tillståndsvillkor för tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten.

Förslaget till föreskrifter om postutdelning syftar till att möjliggöra en mer flexibel utdelning av brev och paket.

De föreslagna reglerna säger bland annat att

  • Utdelning av postförsändelser som huvudregel ska ske i postmottagarens postanordning,
  • tillhandahållaren kommer under vissa förutsättningar ha möjlighet att anvisa en ny plats för postanordning inom 200 meter från postmottagarens adressplats, dvs. i normalfallet entrén till byggnaden där postmottagaren bor,
  • tillhandahållaren behöver iaktta ett samrådsförfarande innan en plats för postanordning kan anvisas,
  • postmottagare som redan har långt till sin postanordning inte ska få ännu längre avstånd dit.

- Reglerna gör det möjligt för användarna att kunna ta emot större försändelser närmare sin bostad. Samtidigt innebär reglerna en möjlighet för tillhandahållaren att under vissa förutsättningar kunna genomföra nödvändig effektivisering i utdelningsverksamheten.

- Det skapar förutsättningar för en mer flexibel post- och paketutdelning som är anpassad till användarnas behov. Samtidigt skyddar reglerna dem som redan har långt till sin postanordning från serviceförsämringar, säger Emma Maraschin, chef PTS enhet för postfrågor.

Särskilda villkor för äldre och personer med behov

Genom tillståndsvillkor kommer PTS att ställa krav på tillhandahållaren att erbjuda en tjänst för personer äldre än 80 år och personer med särskilda behov. Tjänsten ska innebära att dessa personer får sin post vid bostaden och därmed slipper att ta sig till den plats för postanordning inom 200 meter från adressplatsen där posten annars skulle ha delats ut. Tillståndsvillkoren kommer att träda i kraft samtidigt som föreskrifterna.

Synpunkter efterlyses

De föreslagna föreskrifterna skickas idag ut på formell remiss till Regelrådet samt vissa myndigheter, organisationer och företag. PTS välkomnar synpunkter även från aktörer som inte inbjudits i det formella remissförfarandet. Eventuella synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 6 oktober 2022 på mejladressen foreskrifterpost@pts.se.

- Vi ser fram emot att ta del av synpunkter på de föreslagna reglerna, säger Emma Maraschin.

Klicka här för att läsa de föreslagna föreskrifterna.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om den samhällsomfattande posttjänsten

Den samhällsomfattande posttjänsten är en posttjänst som ska finnas i hela landet, som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot försändelser och till rimliga priser för befordran kan avlämna sådana försändelser.  

I dagsläget är Postnord utsedd tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten.