PTS förelägger Net4Mobility om att uppfylla täckningskrav i 800 MHz-bandet

2015-01-14

Net4Mobility (N4M), ett bolag som ägs gemensamt av Telenor och Tele2, skulle under 2013 ha täckt 471 adresser för att leva upp till utbyggnadskravet i bolagets tillståndsvillkor i 800 MHz-bandet.

Då bolagets utbyggnad inte nått upp till detta har Post- och telestyrelsen (PTS) i dag förelagt bolaget. Net4Mobility ska genomföra utbyggnaden enligt följande:

  • Minst 50 adresser senast den 30 juni 2015
  • Ytterligare minst 50 adresser senast den 30 september 2015
  • Ytterligare minst 65 adresser senast den 30 november 2015

PTS underrättade i april 2014 Net4Mobility om att genomföra sin utbyggnad enligt täckningskravet.

Bakgrunden till föreläggandet är de krav på täckning och utbyggnad som finns i ett av tillstånden i 800 MHz-bandet som PTS auktionerade ut under 2011. Enligt tillståndsvillkoren ska tillståndshavaren N4M senast den 31 december 2013 ha täckt 75 procent av adresserna på de listor som PTS skickat till bolaget i slutet av 2011 respektive 2012. Under denna period har PTS totalt lämnat 628 adresser till N4M.

Täckningskravet innebär att personer i bostäder och på företagsadresser som vill ha bredband men saknar möjlighet att få det ska få bredbandstäckning med minst 1 Mbit/s. Detta är viktigt inte minst för att uppnå regeringens mål att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.

Ta del av föreläggandet

Mer information
Lars Eklund, enhetschef spektrumtillsyn, tfn: 08-678 58 03
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55