Färre störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet

2016-06-28

Allt färre störningar på marksänd tv efter utbyggnaden i 800 MHz-bandet anmäls till operatörernas gemensamma kontaktpunkt Telekområdgivarna. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problemen. Det visar en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS): ”Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet – sammanställning för år 2015”.

Sedan tilldelningen av 800 MHz-bandet 2011 har bandet successivt byggts ut och i slutet av 2015 täckte det mer än 99 procent av Sveriges fasta bostäder och företag. Under 2015 kom färre anmälningar om tv-störningar i områden där mobilnät i 800 MHz-bandet har byggts ut jämfört med 2013 och 2014. Installation av filter tycks lösa de allra flesta problem med tv-störningar till följd av utbyggnaden.

Telekområdgivarnas roll som samordnare av anmälningar på operatörernas uppdrag har fungerat väl. Rapporten visar att Telekområdgivarna under 2015 tog emot 213 anmälningar om tv-störningar från bofasta personer i områden där 4G-nät byggts ut. Detta var en minskning jämfört med 2014. I genomsnitt har operatörerna skickat ut knappt 50 störningsfilter per månad under 2015 och dessa filter tycks ha löst de allra flesta problemen.

Det är också sannolikt att många konsumenter har löst tv-störningsproblem orsakade av utbyggnaden i 800 MHz-bandet på egen hand, utan att kontakta Telekområdgivarna. Dessa fall ingår inte i statistiken.

Läs rapporten

För mer information:
Erik Ferngren, enheten för spektrumtillsyn: 073-640 58 05
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

2011 vann tre aktörer tillstånd i 800 MHz-bandet; Hi3G, TeliaSonera Mobile Networks och Net4Mobility. Eftersom marksänd tv sänds i frekvenserna intill 800 MHz-bandet identifierades en risk för att mottagningen av tv skulle påverkas när bandet byggs ut.

Tillstånden förenades därför med ett krav på att tillståndshavarna inte får orsaka störningar på tv-mottagning, och de måste samarbeta för att hantera och avhjälpa de problem som eventuellt uppstår. Detta gäller de problem som omfattas av den definition av tv-störningar som finns i tillståndsvillkoren.

Tillståndshavarna ska också erbjuda en gemensam kontaktpunkt dit tv-tittare vars tv-mottagning påverkas av användning i 800 MHz-bandet kan vända sig med en anmälan. Det är Telekområdgivarna som är denna kontaktpunkt.