PTS publicerar uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2018-10-31

Planen visar hur PTS planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS har utrett nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bland annat kortdistansutrustning (SRD), amatörradio och mobila satellitsystem. I september 2018 beslutade PTS om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare, PTSFS 2018:3. Inriktningsplanen är nu uppdaterad i enlighet med detta beslut.

Information om gällande ECC- och EU-beslut avseende harmonisering av frekvensanvändning mellan medlemsländerna har också uppdaterats.

PTS redovisning av tidpunkten för kommande tilldelningar är oförändrad jämfört med tidigare inriktningsplan:

  • 700 MHz-bandet – Tilldelning är planerad för sista kvartalet 2018.
  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2019 eller senare.
  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2019 eller senare.
  • 3,4–3,8 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2019 eller senare.
  • 2,6 GHz-bandet – Tilldelning är planerad 2021 eller senare.

Vid Världsradiokonferens inom ITU i november 2019 kommer flera av frekvensbanden att diskuteras vad gäller möjligheten att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar.
PTS deltar i detta arbete och anpassar inriktningsplanen till de förändringar som är aktuella för vidkommande.

Syftet med inriktningsplanen

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. I inriktningsplanen kommuniceras bland annat hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.
Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

PTS kommer att uppdatera och publicera inriktningsplanen regelbundet.

Inriktningsplanen finns tillgänglig här

Mer information
Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52
Anders Palmberg, enheten för spektrumanalys, 070-340 58 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55