PTS tilldelningsprocess i 700 MHz-bandet fortsätter som planerat

2018-09-05

Post- och telestyrelsens (PTS) beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet har överklagats av operatören Hi3G (Tre). Överklagandet har lett till frågor från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. Därför vill PTS meddela alla intressenter att överklagandet inte påverkar myndighetens tidplan och att PTS avser att fortsätta tilldelningsprocessen som planerat.

700 MHz-bandet viktigt för att bidra till regeringens bredbandsmål   

Täckningskravet i 700 MHz-bandet syftar till att bidra till att uppfylla regeringens mål om att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023. Täcknings- och utbyggnadskravet som gäller för ett av tillstånden i frekvensbandet innebär att tillståndshavaren ska bygga ut täckning (10 Mbit/s) för minst 200 miljoner och som mest 300 miljoner kronor. PTS tidplan för utbyggnaden är anpassad för att bidra till måluppfyllelsen. Täckning ska byggas i områden som PTS definierat – det handlar om områden där användare befinner sig – till exempel i närheten av vägar, bostäder och fritidshusområden, där sådan täckning i dag saknas eller är bristfällig. På så sätt bidrar tilldelningen till att stärka plattformen för den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

Det är också viktigt att PTS tidplan följs med tanke på beslutet inom EU att medlemsstaterna senast den 30 juni 2020 ska tillåta att frekvensbandet 694−790 MHz används för markbundna system som kan tillhandahålla trådlösa bredbandstjänster enligt harmoniserade tekniska villkor som fastställts av kommissionen i genomförandebeslut den 28 april 2016 (2016/687/EU).

Mer information

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer information om tilldelningen i 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.