PTS vill tilldela frekvenser för 5G under 2019

2018-05-03

Post- och telestyrelsens (PTS) inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019. Det framgår i PTS bemötande av inkomna remissvar på myndighetens förstudierapport om frekvenser för 5G.

PTS har remitterat förslag inför tilldelning av frekvenser för 5G, och bemöter nu inkomna synpunkter från intressenter.

Inkomna synpunkter har visat att det finns intresse för såväl nationella blocktillstånd som för lokala blocktillstånd. PTS anser att det är viktigt att tillfredsställa efterfrågan och behov av frekvenser för såväl nationella operatörer som mindre lokala aktörer, vilket återspeglas i PTS inriktning.

Myndighetens inriktning inför det fortsatta arbetet innebär att:

  • 3,4-3,8 GHz-bandet tilldelas i sin helhet under 2019.
  • 300 MHz tilldelas som nationella blocktillstånd efter urvalsförfarande och 100 MHz tilldelas som lokala blocktillstånd.

Flera aktörer har föreslagit att PTS bör frigöra hela frekvensutrymmet redan till år 2020, vilket skulle innebära att återta befintliga tillstånd i bandet. PTS ser inte skäl att genomföra en omfattande defragmentering av bandet, eftersom en sådan åtgärd måste bygga på frivillighet från befintliga tillståndshavare.

PTS avvaktar med tilldelning av 26,5-27,5 GHz-bandet, vilket också ingick i förstudien, i väntan på internationell harmonisering av bandet.

Ta del av slutlig förstudierapport

Ta del av PTS bemötande och de inkomna remissvaren.

För mer information:

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52

Om 5G

5G är femte generationen av mobilnät, som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. Läs gärna mer om 5G på www.pts.se/5g.