Remiss av förstudie om framtida frekvenstilldelning för 5G

2018-02-16

PTS målsättning är att frekvenser i utrymmena 3,4 – 3,8 GHz samt 24,25 – 27,5 GHz ska göras tillgängliga för 5G-utbyggnad från år 2020. Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag, senast den 14 mars 2018.

I förstudien redogör PTS för nuläget i de olika frekvensutrymmena, där vissa delar i dag är outnyttjade medan det finns gällande tillstånd för trådlöst bredband i vissa frekvensband. Myndigheten redogör också för läget internationellt samt hur efterfrågan på 5G-frekvenser ser ut nationellt.

Det finns enligt rapporten efterfrågan från såväl traditionella mobiloperatörer som från andra typer av intressenter.  

PTS föreslår bland annat att:

  • 3,5 – 3,8 GHz tilldelas som blocktillstånd i två typer av områden. I fördefinierade geografiska områden med hög befolkningstäthet och/eller hög efterfrågan föreslås tilldelning ske genom ett urvalsförfarande. I mindre geografiska områden utanför de fördefinierade områdena föreslås tilldelning ske utan urvalsförfarande.

  • 3,4 – 3,5 GHz tilldelas utan urvalsförfarande inom mindre geografiska områden.

  • 26,5 – 27,5 GHz blir tillgängligt i ett första skede, och tilldelas utan urvalsförfarande i mindre geografiska områden. Frekvenserna 24,5 – 26,5 GHz föreslås tilldelas senare när de tekniska förutsättningarna för 5G-användning i bandet är klargjorda.

Tilldelning föreslås kunna ske under 2019 för dessa frekvensutrymmen, även om möjliga tillträdesdatum kan skilja sig åt beroende på när befintliga tillstånd löper ut.

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på förstudierapporten senast den 14 mars 2018.

Ta del av remissen.

För mer information:

Amela Hatibovic Sehic, enheten för spektrumanalys, 070-845 50 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om 5G

5G är den femte generationen av mobilnät, som beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter och kortare svarstider samt hög kapacitet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. PTS har tagit fram en spektrumplan som bland annat möjliggör 5G-tester i Sverige från 2017.