Samråd av förstudie om PTS inriktning för 26 GHz-bandet

2019-12-19

PTS föreslår att 5G-teknik i bandet ska möjliggöras för inomhustillämpningar från 2020 och för utomhustillämpningar i hela landet från 2026 men eventuellt från 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Synpunkter på PTS förslag ska lämnas senast den 30 januari 2020.

PTS har i en förstudie undersökt efterfrågan på och möjligheter vad gäller framtida användning av det så kallade 26 GHz-bandet (24,25–27,5 GHz). Bandet är utpekat som ett ”5G-band” inom EU och ett beslut finns om att medlemsstaterna under 2020 måste tillåta användning av minst 1 GHz i bandet för att underlätta 5G-utbyggnaden.

PTS föreslår att 5G möjliggörs i bandet genom att tillåta tekniken för inomhusanvändning från år 2020 i hela landet och för utomhusanvändning i hela landet från år 2026 men eventuellt från 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Fortsatta 5G-tester (även utomhus) bör också tillåtas fram till 2025.

Den radiolänkanvändning som finns i bandet kan inte samexistera med 5G-användning utomhus och föreslås därför i första hand flyttas till andra frekvensband.

PTS samråder nu förstudien och intressenter som vill lämna synpunkter ska inkomma med dessa senast den 30 januari 2020 till 26GHzbandet@pts.se.

Ta del av samrådet

Läs mer om PTS förstudier på spektrumområdet

Mer information

Christian Bygren, enheten för spektrumanalys, 073 644 56 09
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om 26 GHz-bandet

26 GHz-bandet är det första riktigt höga frekvensband (ovanför 6 GHz) som tillgängliggörs för mobilt bredband och 5G i Europa. Jämfört med exempelvis 3,5 GHz-bandet, där den initiala 5G-utbyggnaden förväntas, möjliggör 26 GHz-bandet ännu högre prestanda i form av datahastigheter och överföringskapacitet. I dag används bandet för radiolänk.