Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2019-12-20

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

PTS presenterar i sin inriktningsplan för spektrumhantering aktuella förändringar av frekvensbandens användning, i linje med PTS spektrumstrategi. Inriktningsplanen redogör bland annat för hur myndigheten förväntas tilldela radiospektrum under de närmaste åren.

Syftet med inriktningsplanen är att säkerställa hög transparens och därmed ge marknadsaktörerna bättre förutsebarhet och därmed möjligheter att planera sina investeringar. Planen anger PTS inriktning och ger en översikt snarare än en fullständig förteckning.

Aktuella uppdateringar

Flera frekvensband är under utredning och förväntas vara aktuella för tilldelning under närmaste åren. I några av banden nedan har PTS justerat tidpunkten för tilldelning, med anledning pågående arbete med att anpassa tilldelningarna till ändringarna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) som avses träda i kraft den 1 januari 2020:

  • 1,5 GHz-bandet – Tilldelning är framflyttad till 2021 eller senare. 
  • 2,3 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2020. 
  • 2,6 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2021 eller senare.
  • 3,5 GHz-bandet – Tilldelning är planerad till 2020.
  • 26 GHz-bandet – Tilldelning i bandet är planerad till 2020.

Vid världsradiokonferensen inom ITU i november 2019 beslutades att allokera eller identifiera spektrum för nya användningar, bland annat för att tillgodose behovet av spektrum för framtida 5G-tillämpningar.

PTS har anpassat inriktningsplanen till de förändringar som nu är aktuella för Sveriges vidkommande. Det innebär bland annat uppdateringar i inriktningsplanen vad gäller aktuell användning, tilldelningsform samt planerad användning. I flera av de frekvensband som identifierats för nya användningar vid världsradiokonferensen kommer det initialt att finnas möjlighet att bedriva testverksamhet.

I frekvensbandet 3800-3900 MHz finns nu möjlighet att ansöka om tillfälliga tillstånd för videolänkar (video-PMSE).

Baserat på det internationella arbetet ser PTS löpande över behov av förändringar för svenskt vidkommande vad gäller olika radioanvändningar.

PTS utreder även nya undantag från tillståndsplikt i flera frekvensband för användning av bl.a. kortdistansutrustning (SRD) i kommande föreskrifter.

PTS uppdaterar inriktningsplanen regelbundet.

Ta del av inriktningsplanen

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 073-066 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 070-340 58 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55