PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

2020-12-17

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 januari 2021.

Den som använder radiosändare måste enligt huvudregeln ha tillstånd från PTS. Men för att förenkla för radioanvändare strävar PTS efter att undanta så mycket användning som möjligt från tillståndsplikt. Undantag kan införas när risken för skadlig störning är liten och när det inte finns andra hinder. Tillståndsfri användning är ett sätt att främja teknisk utveckling och innovation.

Föreskrifterna innehåller tre nya undantag, ändringar i 10 undantag samtidigt som tre stycken undantag som avser viss fordonsradar tas bort. Förändringarna är en följd av beslut från EU-kommissionen. 

Vad gäller fordonsradar visar PTS utredning att de undantag från tillståndsplikt som tas bort sannolikt inte använts i praktiken.

Ta del av föreskrifterna

Ta del av PTS bemötande av inkomna remissvar

I samband med publicering av föreskrifterna publicerar PTS ett faktablad om fordonsradar.

Ta del av faktablad och mer information om undantag från tillståndsplikt

Alla undantag finns i ett och samma dokument

Alla gällande bestämmelser om undantag finns samlade i ett och samma dokument. Tidigare års föreskrifter upphävs. De nya föreskrifterna presenterar samtliga undantag (gamla och nya) i frekvensordning. Den som vill få en komplett översikt över alla nya och ändrade förslag till undantag som presenteras i år bör läsa konsekvensutredningen.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2021.

Mer information

Katarina Henriksson, enheten för spektrumutveckling, 08-678 58 14