PTS presenterar inriktning för 26 GHz-bandet

2020-04-08

PTS planerar att möjliggöra 5G användning i 26 GHz-bandet under de kommande åren. Nu presenterar myndigheten sin inriktning för hur detta kan ske, samt vad som i så fall gäller för befintliga tillstånd för radiolänk i berörda frekvensband.

För att möjliggöra 5G vill PTS:

  • Öppna 850 MHz för 5G i frekvensutrymmet 24,25-25,1 GHz för tillståndsgivning i form av lokala tillstånd. Detta kommer att ske senast 2021. Fram till utgången av 2025 kommer dessa tillstånd att vara begränsade till inomhusanvändning.

  • Öppna upp till 2400 MHz för 5G i frekvensutrymmet 25,1-27,5 GHz för tillståndsgivning i form av blocktillstånd som är geografiskt avgränsade till landets större tätorter och lokala yttäckande tillstånd utanför landets större tätorter. Blocktillstånd skulle kunna tilldelas med giltighetstid från 1 januari 2025 i Stockholm, Göteborg och Malmö och från 1 januari 2026 i resterande större tätorter. Lokala yttäckande tillstånd skulle kunna tilldelas med giltighetstid från 1 januari 2026.

För befintlig användning i bandet (radiolänk):

  • Inriktningen är att radiolänk i 26 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 2024 i Stockholm, Göteborg och Malmö, respektive vid utgången av 2025 i övriga landet. Tillståndshavare i 26 GHz-bandet ska kunna ansöka om förlängning av existerande enskilda tillstånd alternativt om omvandling från blocktillstånd till enskilda tillstånd, för de radiolänkar som tillståndshavaren avser att ha i fortsatt drift efter att innevarande tillståndsperiod upphört.

  • Inriktningen är att radiolänk i 28 GHz-bandet ska upphöra vid utgången av 2029. Tillstånd för radiolänk i 28 GHz-bandet, efter den 31 december 2024, ska utfärdas i form av enskilda tillstånd med en längsta giltighetstid till och med den 31 december 2029.

PTS anser att en uppdaterad behovsanalys bör genomföras år 2022 för både 26 GHz- och 28 GHz-bandet. Då finns också möjlighet för PTS att vid behov senarelägga tidpunkten för att upphöra med radiolänk i 26 GHz-bandet i Stockholm, Göteborg och Malmö till utgången av 2025.

Tidpunkt för en eventuell auktion (av blocktillstånd) respektive tillståndsgivning (för lokala yttäckande tillstånd), giltighetstid för tillstånd samt övriga villkor avser PTS att återkomma till år 2022 i samband med den uppdaterade behovsanalysen.

Ta del av rapporten

Mer information

Christian Bygren, enheten för spektrumanalys, 073-644 56 09

PTS presstjänst, 08-678 55 55