Beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor i 2,6 GHz-bandet

2022-08-29

Post- och telestyrelsen(PTS) har nu fattat beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor för tillstånd i 2,6 GHz-bandet. Besluten underlättar en samordning av kommande tilldelning i detta och andra frekvensband.

PTS har beslutat att förlänga giltighetstiden för tillstånden i 2,6 GHz-bandet från den 31 december 2023 fram till och med den 31 december 2025. PTS har även ändrat tillståndsvillkoren i 2,6 GHz-bandet för att dessa ska stämma överens med innehållet i Europeiska kommissionens harmoniserande genomförandebeslut (EU) 2020/636.

PTS har tidigare samrått förslag till process och tidplan för beslut om förlängning och ändrade tillståndsvillkor.

Samråd av beslut om förlängning av giltighetstid och ändring av tillståndsvillkor

Bakgrund till besluten

PTS kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz i en auktion. Auktionen är planerad att inledas under det tredje kvartalet 2023. Gällande tillstånd i 2,6 GHz-bandet löper ut den 31 december 2023. Om tillstånden förlängs med två år till och med den 31 december 2025, kommer tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-bandet att upphöra samtidigt. Förlängningen underlättar därmed den nya, samordnade tillståndsgivningen i dessa frekvensband.

EU-gemensamma bestämmelser för 2,6 GHz-bandet har införts genom ett beslut av Europeiska kommissionen (2008/477/EG). Detta beslut har ändrats genom en uppdatering av de tekniska villkoren för frekvensbandet 2500–2690 MHz. Tillståndsvillkoren behöver anpassas till denna ändring.

Ta del av beslut om förlängning av tillståndstid och nya tillståndsvillkor

Som upplysning vill PTS också påpeka att berörda operatörer sedan tidigare även har tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, tillstånd som är förenade med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet. PTS beslut den 26 augusti 2022 om förlängning av tillstånd i 2,6 GHz-bandet och om ändrade tillståndsvillkor för dessa tillstånd påverkar inte på något sätt innehåll eller tillämpning av tillståndsvillkoren gällande 3,5- och 2,3 GHz-banden.

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55