PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

2022-02-24

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Tilldelningen är planerad att påbörjas i september 2023.

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av tillstånd att använda radiosändare i frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz. Intressenter kan senast den 28 mars 2022 lämna synpunkter på förslagen.

Förslagen i korthet

I dokumentet beskrivs bland annat följande förslag:

  • Tillstånden i frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz tilldelas i en samtidig auktion som nationella tillstånd.
  • Tillståndstiden för tillstånd i 900 MHz-bandet sätts till 23 år och tillståndstiden för tillstånd i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden sätts till 25 år. Tillstånden ska gälla från och med den 1 januari 2026.
  • Ett tillstånd om 2×10 MHz i 900 MHz-bandet tilldelas med krav på täckning och utbyggnad för att bidra till regeringens mobilitetsmål, främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.
  • Ett spektrumtak på 2×20 MHz tillämpas vid tilldelningen av 900 MHz-bandet, och ett spektrumtak på 120 MHz tillämpas vid tilldelningen av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.
  • Processen förändras genom att den allmänna inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i de aktuella banden delas in i två delar. Detta görs för att kunna meddela alla villkor samtidigt, även villkor om krav för Sveriges säkerhet.
  • Banden tilldelas med så få begränsande villkor som möjligt för att möjliggöra en effektiv användning av frekvensutrymmet över tid, med flexibilitet för teknikutveckling.

PTS kommer efter denna konsultation med intressenter att samråda den allmänna inbjudan del 1 (AI del 1), som kommer innehålla information kring ansökansprocessen och det underlag sökande måste inkomma med inför PTS samråd av ansökningar med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

Intressenter har till den 28 mars 2022 på sig att lämna skriftliga synpunkter på denna konsultation. Skicka synpunkter till 900-2100-2600@pts.se.

Ta del av konsultationen

Mer information

Anna Beckius, PTS enhet för spektrumanalys, tfn: 070-288 44 28
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

PTS ska tilldela nationella blocktillstånd i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Dessa kommer att tilldelas efter att nuvarande tillstånd går ut. Syftet med tilldelningarna är att möjliggöra fortsatt digitalisering och teknikutveckling, att bidra till regeringens mobilitetsmål främst genom utbyggnad av nya master längs vägar och järnvägar men även inom andra områden där människor normalt befinner sig.

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt.

Läs mer om tilldelningen på PTS webbplats.