EU-samråd av nya termineringspriser för röstsamtal i mobilnät

2014-05-23

Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 8,15 öre per minut.

PTS har under våren uppdaterat den kalkylmodell som används för att beräkna kostnaden för samtalsterminering i mobilnät. Den framräknade kostnaden ligger sedan till grund för en rekommenderad prisnivå från PTS. Uppdateringen av kalkylmodellen och den rekommenderade prisnivån ska samrådas med EU-kommissionen. Därefter fastställer PTS kalkylmodellen samt en prisrekommendation som gäller från och med den 1 juli 2014 fram tills en ny prisrekommendation fastställs.

Det nya förslaget till rekommenderad prisnivå på 8,15 öre innebär en sänkning från dagens 9 öre per minut. Sänkningen är en följd av att kalkylräntan uppdaterats och den senaste statistiken om trafikvolymer i mobilnäten. Det preliminära kostnadsresultat på 8,09 öre som PTS presenterade i samrådet med marknaden i april utgick från trafikvolymprognoser som nu har ersatts med faktiskt utfall.

En nyhet är att PTS anger den rekommenderade prisnivån med två decimaler, i stället för i hela ören. Prisnivån blir därmed mer exakt och överensstämmer också med hur motsvarande prisnivå för det fasta nätet anges.

Inom ramen för detta arbete har PTS också gjort en översyn av kalkylräntan (WACC). Den har fastställts till 7,8 procent, en sänkning från 9,4 procent. Sedan förra översynen av kalkylräntan har en rad förutsättningar på de finansiella marknaderna förändrats, bland annat har marknadsräntorna gått ned. Detta har påverkat kalkylräntan.

PTS bad i remissen i april också om marknadens synpunkter på om regleringsperioden bör vara helt eller brutet kalenderår. PTS planerar att, efter att bland annat ha vägt in marknadsaktörernas synpunkter, fortsätta som tidigare med en regleringsperiod som innebär ett brutet kalenderår med utgångspunkt från den 1 juli.

Till EU-samrådet Läs mer om mobil samtalsterminering

För mer information:
Kristian Viidas, tfn 073-644 57 43 eller PTS presstjänst 08-678 55 55

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar tillfredsställande utan reglering. Prisreglering kan vara en sådan skyldighet som syftar till att hindra företag med betydande marknadsinflytande från att ta ut överpriser av andra operatörer och slutkunder.

PTS ska årligen pröva behovet av att uppdatera kalkylmodellen och därefter kontrollera hur operatörerna tillämpar den reglerade prisnivån.

PTS förväntar att det reglerade priset mellan operatörer även ger effekt i form av lägre priser för slutkunderna. I princip alla teleoperatörer på den svenska marknaden berörs eftersom dessa som regel har slutkunder där samtal behöver termineras i mobilnät.

Termineringspris för mobilnät är det pris en operatör med mobilnät debiterar en annan operatör för att ta emot och koppla fram ett röstsamtal i sitt mobilnät.

Kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.