Förbättrad krisberedskap i telekomsektorn

2014-03-27

Det har skett framsteg för krishanteringsförmågan inom telekomsektorn. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) utvärdering av krisövningen Telö 13.

Övningar som Telö 13 hjälper oss att dra lärdomar och stärka vår förmåga att hantera allvarliga händelser ytterligare. PTS har genomfört ett antal aktiviteter tillsammans med sektorns aktörer för att förbättra krishanteringen sedan den förra övningen 2011. PTS har bland annat tagit fram en utbildnings- och övningsstrategi för sektorn i samverkan med teleoperatörer och vidareutvecklat utbildningen i individuell krishantering tillsammans med Svenska Kraftnät (SvK) och Svensk Energi. PTS och SvK har även genomfört el- och teleseminarier för ökad förståelse och samverkan mellan elnätsägare, teleoperatörer och geografiskt områdesansvariga i händelse av elavbrott eller avbrott i de elektroniska kommunikationerna med stor påverkan på samhällsviktig verksamhet.  

Frågor som PTS kommer arbeta vidare med

En relativt stor del av huvudövningen för Telö13 ägnades åt frågan om prioritering vid återställning av infrastruktur för elektronisk kommunikation. I övningen fick en aktör, i detta fall Länsstyrelsen, mandat att inrikta vilka samhällsviktiga verksamheter som skulle prioriteras i återställningsarbetet. Detta visade på så stora positiva effekter att PTS kommer att driva ansvarsfrågan kring prioritering vidare gentemot såväl departement som myndigheter.

Andra frågor som PTS kommer arbeta vidare med är samverkan mellan el- och telesektorn på regional/lokal nivå, samverkan med regionalt områdesansvariga, vidareutveckling av lägesrapportering, förtydligande av PTS sektorsansvar och fortsatta utbildningsinsatser gällande elektronisk kommunikation för geografiskt områdesansvariga.

Om Telö 13

Telö 13 har under året genomförts som flera delaktiviteter. Under våren arrangerade PTS tillsammans med Svenska Kraftnät fyra regionala el- teleseminarier runtom i Sverige. Under dessa seminarier genomfördes skrivbordsövningar där representanter från el- och telesektorerna samt geografiskt områdesansvariga övade samverkan under en krissituation. I september genomfördes sedan en utbildning och en förövning för PTS och sektorns samarbetsforum Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Denna syftade till att stärka samverkan mellan PTS och sektorns operatörer inför huvudövningen. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation som syftar till att stödja återställandet av infrastrukturen för elektroniska kommunikationer vid allvarliga händelser och kriser.

Erfarenheter från el- och teleseminarierna och förövningen har varit viktiga ingångsvärden inför  huvudövningen för Telö13 som genomfördes i november 2013.

Telö 13 och PTS fortsatta arbete

Mer information om Telö 13

Slutrapport el- och teleseminarier våren 2013

Om NTSG

Mer information
Ove Landberg, chef vid PTS enhet för robusthet och beredskap, tfn: 073-644 56 59
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55