Termineringspris för röstsamtal i mobilnät sänks

2014-06-25

Post- och telestyrelsen (PTS) har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i en prisrekommendation på 8,15 öre per minut. Det nya termineringspriset för mobilnät gäller från och med den 1 juli 2014.

PTS har under våren uppdaterat den kalkylmodell som används för att beräkna kostnadsorienterade priser i mobilnäten. PTS har nu efter samråd med EU-kommissionen fastställt en ny prisnivå som gäller från och med den 1 juli 2014. Den nya prisrekommendationen på 8,15 öre innebär en sänkning från dagens 9 öre per minut.

Sänkningen är en följd av att kalkylräntan uppdaterats och den senaste statistiken om trafikvolymer i mobilnäten. Det preliminära kostnadsresultat på 8,09 öre som PTS presenterade i samrådet med marknaden i april utgick från trafikvolymprognoser som nu har ersatts med faktiskt utfall.

Mer exakt prisnivå

En nyhet är att PTS anger den rekommenderade prisnivån med två decimaler, i stället för i hela ören. Prisnivån blir därmed mer exakt och överensstämmer också med hur motsvarande prisnivå för det fasta nätet anges. Det nya reglerade priset ska gälla fram till att PTS kommunicerar en ny prisrekommendation. PTS ska regelbundet uppdatera kalkylmodellen med nya marknadsdata och därefter kontrollera hur operatörerna tillämpar den reglerade prisnivån.

Översyn av kalkylränta

Inom ramen för arbetet med termineringspriset har PTS också gjort en översyn av kalkylräntan (WACC). Den har fastställts till 7,8 procent, en sänkning från 9,4 procent. Sedan förra översynen av kalkylräntan har en rad förutsättningar på de finansiella marknaderna förändrats, bland annat har marknadsräntorna gått ned. Detta har påverkat kalkylräntan.

För mer information:
Kristian Viidas, chef PTS enhet för ekonomisk analys, tfn: 073-644 57 43
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar. Prisreglering är en sådan skyldighet och syftar till att hindra företag från att ta ut överpriser av andra operatörer. PTS förväntan är att det reglerade priset mellan operatörer även ger effekt i form av lägre priser för telekonsumenter. Inom mobiltelefoniområdet är de berörda operatörerna Telia Sonera, Tele2, Telenor, Hi3G, Lycamobile, TDC, Mundio, Götalandsnätet och Net1.

Mobil termineringsavgift är den avgift en operatör debiterar en annan operatör för att ta emot och avsluta ett röstsamtal i sitt mobila nät.

Kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.