Tredje samråd om skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde (nätinfrastruktur- och bitströmstillträde)

2014-10-28

PTS presenterar sina förslag till skyldighetsbeslut om lokalt och centralt tillträde i ett tredje samråd. Marknaden har till den 24 november på sig att lämna synpunkter.

Post- och telestyrelsens (PTS) förslag innebär lättnader i regleringen på bredbandsmarknaderna. Det beror framför allt på den positiva utvecklingen på marknaderna, men också på att myndigheten fått nya verktyg genom lagändringar och nya EU-rekommendationer. På en marknad (3b) föreslår PTS att regleringen upphävs helt och på den andra (3a) att prisregleringen på fiber lättas på sikt.

Beslutförslagen är anpassade efter nya marknadsdefinitioner

PTS har anpassat sitt beslutsförslag till EU-kommissionens nya rekommendation om relevanta marknader, dvs. marknader som kan komma ifråga för reglering, som antogs i oktober i år. Det innebär att den tidigare marknaden för nätinfrastrukturtillträde (marknad 4) motsvaras av marknaden för lokalt tillträde (3a). Marknaden för bitströmstillträde (5) motsvaras av marknaden för centralt tillträde (3b).

Marknaden för lokalt tillträde (3a)

PTS presenterar nu slutligt förslag till beslut.

 • Lättad prisreglering på fiber – PTS föreslår att prisregleringen på fiber lättas från och med den 1 december 2016 då TeliaSonera förväntas ha implementerat en förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet (EoI – Equivalence of Input).
 • Ekonomiskt replikerbarhetstest – En ändring jämfört med andra samrådet är att en alternativ operatör är definierad som lika effektiv som TeliaSonera (utan justering för skalfördelar). PTS har också förtydligat kriterierna för så kallade relevanta produkter.
 • Kanalisation – I förra samrådet bedömde PTS att EU-direktivet om sänkta kostnader för bredbandsutbyggnad skulle få stor betydelse. Många samrådssvar har dock lyft fram behovet av en skyldighet. PTS föreslår därför nu, också i enlighet med vad kommissionen förordar, en kanalisationsskyldighet. Den ger övriga operatörer möjlighet att nyttja TeliaSoneras kanalisation och anlägga ny fiber till väsentligt lägre kostnad.
 • Virtuellt tillträde – En nyhet i det tredje samrådet är en skyldighet om lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur. I februari ställde PTS frågor till marknaden om detta och har som ett resultat av remissvaren tagit med denna skyldighet. Syftet är att lösa konkurrensproblem i de situationer där fysiskt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur inte längre är möjligt. Skyldigheten ger andra operatörer möjlighet att bedriva verksamhet på slutkundsmarknaden för fasta bredbandstjänster.

Som tidigare meddelats har PTS fastställt prisnivåer direkt i beslutet, i enlighet med den möjlighet som PTS fick i och med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) den 1 juli 2014. PTS har vid beräkningen av prisnivåer utgått ifrån nu gällande version av PTS kalkylmodell för det fasta nätet.

Marknaden för centralt tillträde (3b)

PTS föreslår att marknaden för centralt tillträde inte ska regleras. PTS konstaterar att det finns ett konkurrenstryck på marknaden och TeliaSonera har inte längre status som dominerande aktör. Det innebär alltså att PTS står fast vid förslaget att avreglera marknaden som presenterades i första samrådet, dvs. även efter den analys som genomförts under våren och sommaren med anledning av företagsförvärv från TeliaSoneras sida. I marknaden för lokalt tillträde (3a) införs dock en skyldighet om virtuellt tillträde (se ovan).

Synpunkter senast den 24 november

Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 24 november 2014.

PTS planerar att samråda förslagen till beslut med EU-kommissionen i januari 2015.

Läs underlaget

Mer information:
Peter von Wowern, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 26
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55 

Bakgrund lokalt tillträde:

Vad är förstärkt icke-diskriminering och ekonomisk replikerbarhet?

 • Det har varit en positiv utveckling på marknaden sedan förra skyldighetsbeslutet. Fiberutbyggnaden har fortsatt i hög takt och framväxten av stadsnät har bidragit till en mer dynamisk marknad. PTS tillsyn har visat att de största konkurrensproblemen har att göra med särbehandling när det gäller t.ex. information och stödsystem. En förstärkt icke-diskrimineringsskyldighet i kombination med återhållande faktorer på slutkundsnivå (t.ex. i form av reglerade tillträdespriser för TeliaSoneras kopparinfrastruktur) minskar behovet av prisreglering av fibertillträde.
 • PTS förslag är därför att införa en förstärkt icke-diskriminering och att på sikt lätta prisregleringen på fiber.
 • Förstärkt icke-diskriminering innebär att Telia Sonera ska tillhandahålla samma tillträdesprodukter externt som internt och på samma villkor, till exempel samma beställningssystem och leveransvillkor.
 • Prisregleringen kommer att lättas vid den tidpunkt då den förstärkta icke-diskrimineringsskyldigheten beräknas vara införd. Den ersätts då med en skyldighet om ekonomisk replikerbarhet, för någon eller några relevanta produkter på slutkundsnivå.
 • Skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet innebär att TeliaSonera inte får prisdiskriminera på grossistmarknaden eller underprissätta på slutkundsmarknaden. Andra aktörer kan då, på kommersiellt rimliga villkor, erbjuda slutkunder likadana produkter som TeliaSonera.
 • Vid behov kan PTS säkerställa att den här skyldigheten efterlevs med hjälp av ett s.k. ekonomiskt replikerarhetstest.
 • Förstärkt icke-diskriminering rekommenderas av EU-kommissionen och syftet är att främja såväl konkurrens som investeringar i utbyggnad av ny och förbättrad infrastruktur.