EU-samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-05-22

Post- och telestyrelsen, PTS, inleder idag samråd med EU-kommissionen om nytt termineringspris för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i ett förslag till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre per minut.

PTS har under våren uppdaterat den kalkylmodell som används för att beräkna kostnaden för samtalsterminering i mobilnät. Den framräknade kostnaden ligger sedan till grund för en rekommenderad prisnivå från PTS. Uppdateringen av kalkylmodellen och den rekommenderade prisnivån ska samrådas med EU-kommissionen. Därefter fastställer PTS kalkylmodellen samt en prisrekommendation som gäller från och med den 1 juli 2015, fram tills en ny prisrekommendation fastställs.

Utkast till uppdaterad kalkylmodell har remissats med marknaden i två samråd under perioderna 18 mars-17 april och 22 april-13 maj 2015. I det första samrådet presenterade PTS ett förslag som var baserat på samma fördelning av taltrafikvolym mellan GSM och UMTS som tidigare använts, dvs. 40 procent GSM och 60 procent UMTS. I det andra samrådet presenterade PTS ett förslag till en ny fördelning, 32 procent respektive 68 procent.

PTS har beslutat att i denna uppdatering gå vidare med den tidigare fördelningen (40/60). PTS arbetar dock vidare med det underlag som behövs för att kunna ändra fördelningen av taltrafikvolymerna.

Det nya förslaget till rekommenderad prisnivå på 7,57 öre innebär en sänkning från dagens 8,15 öre per minut.

Det preliminära kostnadsresultatet på 7,51 öre som PTS presenterade i samrådet med marknaden i mars-april utgick från trafikvolymprognoser som nu har ersatts med faktiskt utfall.

Mer information
Kristian Viidas, tfn 073-644 57 43
eller PTS presstjänst 08-678 55 55

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar tillfredsställande utan reglering. Prisreglering kan vara en sådan skyldighet som syftar till att hindra företag med betydande marknadsinflytande från att ta ut överpriser av andra operatörer och slutkunder.

PTS ska årligen pröva behovet av att uppdatera kalkylmodellen och därefter kontrollera hur operatörerna tillämpar den reglerade prisnivån.

PTS förväntar att det reglerade priset mellan operatörer även ger effekt i form av lägre priser för slutkunderna. I princip alla teleoperatörer på den svenska marknaden berörs eftersom dessa som regel har slutkunder där samtal behöver termineras i mobilnät.

Termineringspris för mobilnät är det pris en operatör med mobilnät debiterar en annan operatör för att ta emot och koppla fram ett röstsamtal i sitt mobilnät.

Kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.