Andra samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-04-14

PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta.

I december 2015 remissade Post- och telestyrelsen (PTS) ett förslag till utformning av reglering av marknaden för mobil samtalsterminering. Efter genomgång av de synpunkter som inkom har PTS nu arbetat fram ett nytt förslag till beslut. PTS ber i detta andra samråd om synpunkter från marknadens aktörer och Konkurrensverket.

Det förslag till beslut som PTS nu samråder innehåller vissa förändringar jämfört med det tidigare, dels beroende på inkomna synpunkter, dels på att PTS förtydligat beslutsförslaget i vissa delar.

Förändringar av större betydelse:

  • Prisskyldigheten i avsnitt 6 har strukturerats om och kompletterats med preliminära prisnivåer. Dessa prisnivåer kommer att uppdateras under maj 2016 i samband med publikationen av PTS rapport Svensk telemarknad för helåret 2015. De slutliga prisnivåerna kommer att samrådas inför notifiering till EU-kommissionen.
  • PTS föreslår införande av en möjlighet till reciprok prissättning för samtal som originerar utanför EU/EES. Detta undantag framgår av prisskyldigheten i avsnitt 6.

PTS efterfrågar också synpunkter på revideringen av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta (WACC). Ett första samråd om detta hölls i februari i år.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 11 maj 2016.

Läs underlaget

För mer information:
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Sammanställningar av inkomna synpunkter och PTS kommentarer (gäller första samrådet)

  • Läs en sammanställning av synpunkter som inkom i samband med det första samrådet av mobil samtalsterminering och en redovisning av hur PTS har hanterat de inkomna synpunkterna
  • Läs en sammanställning av synpunkter som inkom i samband med det första samrådet av reviderad kalkylmodell för mobilnät och uppdaterad kalkylränta (WACC) och en redovisning av PTS kommentarer på dessa synpunkter