PTS avslutar granskning av incidenter

2016-05-02

Post- och telestyrelsen (PTS) avslutar nu den årliga tillsynen över föregående års inrapporterade incidenter inom elektronisk kommunikation.

Operatörerna är skyldiga att rapportera in både integritetsincidenter och större störningar och avbrott inom elektronisk kommunikation till PTS. Myndigheten granskar årligen de ärenden som rapporterats in av de större operatörerna.

PTS ser att operatörernas rutiner för rapportering till myndigheten blir bättre och bättre, och i årets tillsyn ingår cirka 25 integritetsincidenter, något fler än året dessförinnan. Fortfarande uppfattar myndigheten dock att det antagligen inträffar betydligt fler integritets­incidenter. Operatörerna behöver bli bättre på att upptäcka och rapportera, till exempel när kunduppgifter kommit på avvägar.

PTS bedömer att operatörerna ofta hanterat incidenterna på ett bra sätt, och även har vidtagit åtgärder för att undvika att liknande incidenter inträffar igen. Däremot har det funnits brister i hur operatörerna har informerat drabbade abonnenter om vad som hänt.

När det gäller störningar och avbrott av betydande omfattning är antalet ungefär samma som tidigare år, ett 50-tal. Längre avbrott blir det främst vid större stormar, då strömavbrott gör det svårt för operatörerna att hålla tjänsterna igång. PTS har också sett att en hel del avbrott inträffar då operatörerna genomför förändringsarbeten, till exempel kan det bero på misstag i samband med installationer, eller fel i ny mjukvara.

PTS genomför olika typer av tillsyn

Den årliga tillsynen av inrapporterade incidenter, som PTS nu avslutar, kompletterar den händelsestyrda tillsynen som myndigheten kan inleda i samband med inträffade incidenter. PTS genomför dessutom annan planlagd tillsyn inom driftsäkerhets- och integritetsområdet. Under andra halvan av 2016 har PTS planlagt sådan granskning bland annat av operatörernas arbete för att upptäcka och rapportera integritetsincidenter, och av deras rutiner och processer vid förändringsarbeten.

Läs avskrivningsbesluten inom integritetsområdet
Läs avskrivningsbesluten inom driftsäkerhetsområdet
Läs PTS plan för integritetstillsyn
Läs PTS plan för driftsäkerhetstillsyn

Mer information
Karin Lodin, PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55