PTS föreslår att marknaden för fasta telefonitjänster avregleras

2016-05-13

PTS efterfrågar synpunkter på sitt förslag till beslut om att marknaden för fasta telefonitjänster (f.d. marknaderna för fast tillträde respektive fast samtalsoriginering) inte ska regleras.

Detta samråd avser slutkundsmarknaden för fasta telefonitjänster. Marknaden omfattar den tidigare definierade slutkundsmarknaden för fast tillträde och grossistmarknaden för fast samtalsoriginering (marknad 1 och 2 i EU-kommissionens rekommendation från 2007).

I 2014 års version av rekommendationen anser EU-kommissionen att dessa marknader inte längre är relevanta för förhandsreglering. PTS prövar dock i detta beslutsutkast hur marknaderna ska avgränsas utifrån de förhållanden som nu råder i Sverige och om det finns behov av förhandsreglering.

PTS har gjort bedömningen att såväl tillträde som samtalstjänster, som gör det möjligt att ringa utgående telefonsamtal (samtalsoriginering), ska analyseras som samma slutkundsmarknad, kallad fasta telefonitjänster.

Inget behov av reglering

PTS anser, i enlighet med kommissionens bedömning, att det inte längre finns ett behov av reglering av vare sig fast tillträde eller fast samtalsoriginering, eftersom marknaden för fasta telefonitjänster utvecklas i riktning mot effektiv konkurrens.

Marknaden för fasta telefonitjänster är vikande och har varit så i många år. Det sker en övergång mot fiber och ip-tjänster och det finns flera operatörer och tjänster som kan täcka det behov som den traditionella fasta telefonin fyllt för konsumenter. De kunder som alltjämt använder fast telefoni kan i stor utsträckning välja IP-telefoni. Om de inte gör det finns alternativet mobil telefoni (som inte finns med i analysen av denna marknad).

PTS bedömer i sin framåtblickande marknadsanalys att den generella konkurrenslagstiftningen är tillräcklig för att åtgärda de konkurrensproblem som kan uppstå på marknaden.

Övergångsreglering

PTS föreslår en övergångsreglering när de nu gällande skyldigheterna upphävs. För ingångna avtal ska skyldigheterna avseende fast tillträde och fast samtalsoriginering fortsatt gälla under en period på 12 månader.

Skriftliga synpunkter på detta första samråd ska ha inkommit till PTS senast den 13 juni 2016.

Ta del av samrådet

För mer information:
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 56 12
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Andra samråd i höst

PTS planerar för ett andra samråd under hösten 2016, då tillsammans med marknaden för samtalsterminering i individuella allmänna telefonnät via en fast anslutningspunkt (marknad 1, även benämnd marknaden för fast samtalsterminering). Därefter planerar PTS att notifiera besluten till kommissionen under hösten 2016.