PTS granskar sms-incident hos Telenor

2016-03-02

PTS inleder tillsyn av en integritetsincident som inträffat hos Telenor i samband med en planerad uppdatering i mobilnätet. Det handlar om att inkommande sms från andra operatörer har hamnat hos fel mottagare i Telenors nät.

PTS tillsyn syftar bland annat till att granska vad som orsakade incidenten, hur Telenor har hanterat det inträffade och vilka åtgärder som bolaget vidtar för att detta inte ska hända igen.

Information om bestämmelser som rör integritet

Mer information
Karin Lodin, PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Bakgrund

Sedan 2014 finns PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter. Där finns till exempel regler om att operatörer ska analysera riskerna för att integritetsincidenter inträffar och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att hantera de identifierade riskerna.

Om en integritetsincident inträffar ska operatören underrätta PTS om incidenten senast 24 timmar efter att den upptäckts. Om incidenten kan antas inverka negativt på de abonnenter eller användare som de behandlade uppgifterna berör ska även dessa underrättas utan onödigt dröjsmål.