PTS rapporterar uppdrag om civilt försvar

2016-06-13

Som en del av det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen gett ett antal myndigheter, däribland Post- och telestyrelsen (PTS), i uppdrag att återuppta arbetet med civil försvarsplanering. PTS har nu lämnat en första redovisning till regeringen.

Förra året redovisade regeringen sin inriktning för totalförsvaret i proposition Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 2016–2020. I propositionen angav regeringen att totalförsvarets förmåga inför och vid ett angrepp behöver stärkas med hänsyn till det försämrade säkerhetspolitiska läget och att planeringen för totalförsvaret ska återupptas.

Redovisning av hur arbetet fortskrider

Regeringen fattade även beslut om planeringsanvisningar, och gav de bevakningsansvariga myndigheterna i uppdrag att senast den 10 juni 2016 redovisa hur planeringsarbetet inom det egna ansvarsområdet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

– Vi omfattas av detta uppdrag eftersom vi är en bevakningsansvarig myndighet med ansvar för elektronisk kommunikation enligt förordningen om totalförsvar och höjd beredskap, säger Victoria Ekstedt, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning.

PTS har nu lämnat in sin redovisning av myndighetens arbete med civilt försvar till Näringsdepartementet. I redovisningen beskriver PTS hur myndigheten ser på uppdraget, förutsättningarna, och vilket arbete som hittills utförts.

Föreskriftsarbete till hösten

PTS regeringsuppdrag om civil försvarsplanering fortsätter efter denna första redovisning till regeringen. Bland annat kommer ett arbete med en föreskrift om planering för totalförsvarets behov att påbörjas under hösten 2016. Därefter vidtar ett arbete med att sprida föreskriften till branschen och i övrigt verka för att höja beredskapen inom sektorn.

Läs PTS redovisning av arbetet med civilt försvar

För mer information:
PTS presstjänst: 08-678 55 55