Tredje samråd angående marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-06-01

PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

I april 2016 remitterade Post- och telestyrelsen (PTS) ett förslag till utformning av reglering av marknaden för mobil samtalsterminering. Efter genomgång av de synpunkter som inkom har PTS nu arbetat fram ett nytt förslag till beslut. Detta förslag innehåller några förändringar jämfört med det tidigare.

Ingen reciprok prissättning

I samband med det första samrådet (december 2015) efterlyste PTS synpunkter på om prissättningen borde differentieras beroende på om ett samtal kommer ifrån (originerar) ett land inom eller utom EU/EES. Efter synpunkterna i det första samrådet föreslog PTS i det andra samrådet (april 2016) en differentiering i form av reciprok prissättning.

Efter marknadens synpunkter, där komplikationer med reciprok prissättning lyftes fram, drar PTS nu tillbaka förslaget och återgår till det ursprungliga alternativet, dvs. enhetlig prissättning för samtalsterminering oberoende av var samtalet originerar.

Även om en enhetlig prissättning är en mer ingripande skyldighet för operatörerna än reciprok prissättning, gör PTS bedömningen att det i dagsläget inte finns något annat sätt att omhänderta de potentiella konkurrensproblem som finns på marknaden. Enhetlig prissättning är därför proportionerlig.

Justerade prisnivåer

PTS efterfrågar också synpunkter på revideringen av kalkylmodellen för mobilnät. Ett andra samråd om detta hölls i april i år.

Detta utkast innehåller prisnivåer, motsvarande tre prisperioder, för marknaden för mobil samtalsterminering. Dessa prisnivåer baserar sig på de förändringar som införts i kalkylmodellen och som redovisas i PTS kommentarer på synpunkter inhämtade under andra samrådet.

Skriftliga synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 15 juni 2016.

Läs underlaget

För mer information:
Rebecka Frisk di Meo, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 12
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar. Prisreglering är en sådan skyldighet och syftar till att hindra företag från att ta ut överpriser av andra operatörer. PTS förväntan är att regleringen även ger effekt i form av bättre konkurrens och därmed lägre priser för konsumenter.