Beslut om underrättelse mot Teloteket angående bristfällig information

2018-04-19

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Teloteket AB om misstanke att deras information om priser och taxor för sina tjänster är bristfällig.

PTS underrättar idag Teloteket om sin misstanke att de inte följer reglerna i lagen om elektronisk kommunikation (LEK) gällande information om priser och taxor. PTS gör den preliminära bedömningen att den informationen som företaget tillhandahåller på sin webbplats är bristfällig. Informationen bedöms inte uppfylla lagens krav på tydlig, jämförbar, adekvat och aktuell information.

För att följa lagen behöver Teloteket publicera information om månadsavgifter för samtliga tjänster de erbjuder. Att ha tillgång till prisuppgifter är en viktig förutsättning för att konsumenter och slutanvändare ska kunna göra medvetna val.

Teloteket ges möjlighet att yttra sig inom skälig tid och ges därför tillfälle att senast den 9 maj 2018 yttra sig över denna underrättelse. I yttrandet bör det framgå vilka åtgärder de vidtagit eller avser att vidta för att förbättra informationen.

Läs underrättelsen

Mer information:
Dijana Malicbegovic, telefon 0736445515
PTS presstjänst: telefon: 08-678 55 55

 

PTS roll på konsumentområdet

PTS har i uppdrag att övervaka att de som levererar bredband och telefoni följer lagen om elektronisk kommunikation. Lagen reglerar bland annat vilken information leverantörerna måste lämna till konsumenter. Vissa av bestämmelserna gäller även andra slutanvändare än konsumenter. PTS bedriver tillsyn av operatörerna för att konsumenterna ska känna sig trygga och kunna göra välinformerade val. När möjligheten att jämföra olika operatörers priser och villkor finns kan konsumenterna lättare skaffa den lösning som passar dem bäst. Det är viktigt för att marknaden ska fungera väl. På en välfungerande marknad finns tillgång till bra tjänster till en rimlig kostnad.

PTS arbete kompletterar på så sätt den generella konsumentskyddslagstiftningen, där den senare ger konsumenterna verktyg att i det enskilda fallet säkerställa att leverantörer levererar enligt ingånget avtal och att villkoren är skäliga.