Telia måste ändra rutiner för operatörsbyten

2018-06-28

Telia följer inte reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu bolaget att ändra sig.

Telia är, enligt PTS beslut från 2015, skyldiga att upplåta en del av sitt nät till andra operatörer. Bakgrunden är att PTS bedömt att Telia har ett betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur. PTS har därför infört ett antal skyldigheter för Telia, för att förhindra ett beteende som hämmar konkurrensen.

Enligt de skyldigheter som PTS beslutat om måste Telia genomföra operatörsbyten – dvs koppla om en förbindelse i sitt nät till en ny operatör under förutsättning att den nya operatören gjort en så kallad rimlig begäran. PTS har genomfört tillsyn och granskat hur Telia följer skyldigheten om operatörsbyte.

Telia måste följa reglerna

Vid operatörsbyten kräver Telia att den operatör som begär bytet kan uppvisa en skriftlig fullmakt från den frånträdande operatören. Under granskningen kom PTS att misstänka att Telia inte följer skyldighetsbeslutets krav för hur bolaget ska genomföra operatörsbyten. PTS underrättade därför Telia om misstanken och gav företaget en möjlighet att yttra sig eller att ändra sitt agerande.

Telia har den 25 juni 2018 svarat PTS och meddelat att bolaget inte avser att ändra sina rutiner. PTS har därför beslutat att vid vite förelägga Telia att ändra sina rutiner kring operatörsbyten. Det innebär att bolaget senast den 12 juli 2018 ska ha åtgärdat felaktigheterna. Om rättelse inte sker kan PTS komma att begära vitesbeloppet, i det här fallet 50 miljoner kronor, utdömt. 

– Att operatörsbyten kan genomföras på ett enkelt sätt är mycket viktigt för konkurrensen på bredbandsmarknaden. Telia får därför som reglerad aktör inte agera på ett sätt som i onödan försvårar operatörsbyten, säger Marielle Sjögren, enhetschef vid PTS konkurrensavdelning.

Klicka här för att läsa föreläggandet

Mer information
Roger Gustafsson, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 57 52
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera marknaden och vid behov ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.
Besluten bildar spelregler på marknaden för elektronisk kommunikation, och syftar till att öka konkurrensen och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.

Marknaden för lokalt tillträde

Lokalt tillträde i grossistledet innebär att operatörer kan koppla samman sitt eget nät med sina slutkunder genom att köpa tillträde till den del av Telia Soneras nät som når fram till kunderna. Tillträdet innebär att operatörerna gör egna investeringar i utrustning i anslutning till Telia nät.

Om operatörsbyte

Med operatörsbyte avses i det här fallet att Telia kopplar ned tillträdet till accessnätet för den operatör som för närvarande använder den tillträdesreglerade fiberförbindelsen och istället kopplar in en annan operatör. Den nya operatören hyr sedan den passiva fiberförbindelsen i accessnätet från Telia, på de villkor som ska gälla enligt skyldighetsbeslutet. Detta föregås av att slutkunden har valt att sluta avtal med en ny operatör om tillhandahållande av tjänster.

Väl fungerande operatörsbyten på grossistmarknaden för bredband har avgörande betydelse för att öka konkurrensen och möjliggöra valfrihet för konsumenter och mindre företag att välja leverantör. Därför har operatörsbyten på fiberinfrastruktur till enfamiljshus under en längre period varit en prioriterad fråga i PTS konkurrenstillsyn. Från 2016 har antalet förfrågningar till Telia om operatörsbyte av fiberförbindelser till enfamiljshus från tillträdande operatörer ökat.