PTS förelägger Tre att rapportera in begärda uppgifter vid vite

2019-02-07

Tre (Hi3G) lämnar inte de svar Post- och telestyrelsen (PTS) efterfrågar i uppgiftsinsamlingen Svensk Telekommarknad för första halvåret 2018. PTS förelägger Tre att rapportera in begärda uppgifter senast den 28 februari 2019. I föreläggandet är vitesbeloppet satt till 5 miljoner kronor samt löpande om 100 000 kronor per vecka.

PTS begär in uppgifter från aktörer som har anmälningsplikt enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) inom ramen för uppgiftsinsamlingen Svensk telekommarknad. Den som bedriver verksamhet som omfattas av LEK är skyldig att på begäran tillhandahålla PTS upplysningar och handlingar som behövs för de marknadsanalyser som PTS enligt samma lag är ålagd att genomföra.

I samband med att underlaget efterfrågades för första halvåret 2018 har PTS ställt en fråga om uppgifter om antal aktiva kontraktsabonnemang på mobil telefoni och mobil data fördelat på datamängd per månad. Tre har inte kommit in med svar på den frågan. Uppgifterna skulle ha lämnats in till PTS i september 2018. PTS har per mejl, i möte och i en underrättelse begärt in uppgifterna och förklarat syftet.

PTS behöver uppgifterna i regleringsarbetet

PTS använder en del av uppgifterna från uppgiftsinsamlingen till rapporten Svensk telekommarknad och till statistik som publiceras på PTS webb och en annan del av uppgifterna används till  andra verksamheter. De uppgifter som Tre inte kommit in med, och som föreläggandet avser, används för att analysera efterfrågan och konkurrenssituationen i marknadsanalys enligt 8 kap. 5 och 6 §§ LEK.

PTS har behov av de begärda uppgifterna för att förstå konsumtionstrender som kan påverka PTS reglerade produkt- och tjänstemarknader, vilka PTS har som uppdrag att analysera och fastställa. Marknaderna blir mer komplexa med integrerade affärsmodeller och därför uppkommer behovet av sådan data för analyser. Övriga operatörer har lämnat in begärda uppgifter. Om uppgifterna publiceras görs det i aggregerad form, inte på aktörsnivå. Eftersom Tre meddelat att bolaget inte kommer att lämna in uppgifterna förelägger PTS  Tre att rapportera in begärda uppgifter och förena föreläggandet med vite om 5 miljoner kronor samt 100 000 kronor per vecka.

Ta del av föreläggandet

Mer information
Karin Fransén, 073-644 57 81
PTS presstjänst, 08-678 55 55