PTS samråder beslut för marknaderna för fast och mobil samtalsterminering med EU-kommissionen

2019-10-11

Post- och telestyrelsen (PTS) har inlett samråd med EU-kommissionen kring den föreslagna konkurrensregleringen av marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering.

För att slutanvändare ska kunna nå varandra genom att ringa och ta emot samtal krävs det att operatörer samarbetar och samtrafikerar med varandra.

Ett samtal mellan två slutanvändare kan delas upp i tre delar: originering (uppringande slutkund skickar en signal i eget kommunikationsnät), eventuell transitering (samtalet dirigeras mellan olika kommunikationsnät) och terminering (samtalet framförs från den punkt vid vilken det överlämnas efter transitering eller samtalsoriginering, fram till den nätanslutningspunkt i kommunikationsnätet där mottagande slutanvändare tar emot samtalet).

PTS föreslår fortsatt reglering

Efter att ha samrått med marknaden skickar nu PTS beslutsutkasten till EU-kommissionen på samråd, så kallad notifiering.

Myndigheten föreslår fortsatt reglering för både fast och mobil samtalsterminering, dock med ett antal förändringar jämfört med nuvarande reglering.

De huvudsakliga förändringarna i utkast till beslut avseende fast samtalsterminering är följande:

·         att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES,

·         att termineringspriset för nummerserierna 077, 11313, 114, 117, och 90 (90180 och 90510 ingår inte) regleras, se den utredningspromemoria som bifogas samrådet, och

·         att termineringsnivån per minut för enkelsegment är oförändrat 0,29 öre medan termineringsnivån för dubbelsegment höjs med 0,01 öre till 0,61 öre

De huvudsakliga förändringarna u utkast till beslut avseende mobil samtalsterminering är följande:

·         att prisregleringen undantas avseende samtal som originerar utanför EU/EES, och

·         att kalkylmodellen för beräkning av nivåerna för den mobila samtalstermineringen justeras och att termineringsnivåeran därmed sänks.

EU-kommissionen ska svara senast den 11 november. 

Klicka här för att de notifierade beslutsutkasten.

Mer information
Karolina Sölsnaes, enheten för elektroniska kommunikationstjänster, 08-678 55 85
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS konkurrensfrämjande arbete

EU-kommissionen har bestämt att PTS och de övriga europeiska regleringsmyndigheterna ska analysera vissa marknader regelbundet och ta fram beslut om skyldigheter som operatörer med betydande marknadsinflytande ska följa.

Besluten syftar till att öka konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation och därmed skapa goda valmöjligheter och konkurrenskraftiga priser för konsumenterna.