Tele2:s felaktiga publicering av hemliga telefonnummer granskas

2019-06-12

Post- och telestyrelsen (PTS) ska granska Tele2:s rutiner för incidenthantering, efter att hemliga telefonnummer har publicerats på webbplatser för abonnentupplysning som Eniro.se och Hitta.se.

Tele2 har åtgärdat den felaktiga publiceringen, men PTS vill granska incidenten eftersom avslöjandet av hemliga telefonnummer kan få allvarliga konsekvenser för enskilda individer. Tele2 anger i sin incidentrapport att orsaken till felet var ett mjukvarufel i systemet som överför telefonnummer till abonnentupplysningsföretag.

Granskning inleds

Tele2 rapporterade incidenten till PTS i april 2019, trots att händelsen inträffade redan i slutet av förra året. Den sena rapporteringen beror enligt Tele2 på svårigheter att konstatera om publiceringen berodde på misstag inom bolaget eller hos abonnenten.

– Integritetsincidenten har berört  ett stort antal abonnenter som har hemligt telefonnummer. Att dessa uppgifter blir offentliga kan få allvarliga konsekvenser för dem som är drabbade, säger Anna Söyland, ansvarig för PTS granskning.

Mot bakgrund av det som hänt inleder PTS en granskning för att ta reda på om Tele2 brustit i sitt säkerhetsarbete samt i sina rutiner för incidenthantering och -rapportering.

Operatörer är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera risken för integritetsincidenter. Detta innefattar dels en skyldighet att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som behandlas. Därtill finns krav att ha rutiner på plats som säkerställer att incidenter hanteras korrekt.

Mer information
Anna Söyland, PTS avdelning för säker kommunikation, 08-678 56 11
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med tillsyn av konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, dels tillsyn i samband med inträffade händelser. När PTS bedömer att tillsynsobjektet följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.