PTS sammanfattar tillsynsåret 2020

2021-02-18

Under 2020 har Post- och telestyrelsens (PTS) tillsyn avseende marknadsreglering m.m. bland annat fokuserat på prisfrågor och bredbandsmarknaderna. Myndigheten har även vidtagit förberedelser för att bedriva tillsyn rörande tillgången till kontanttjänster.

Varje år tar Post- och telestyrelsen (PTS) fram en tillsynsplan för att myndighetens tillsyn ska vara transparent och förutsebar för aktörerna. I den efterföljande tillsynsrapporten redovisar sedan PTS vidtagna tillsynsåtgärder och resultatet av genomförd tillsyn, både planlagd och händelsestyrd.

Pristillsyn och öppet internet

Under 2020 fokuserade PTS bland annat på pristillsyn på de reglerade marknaderna (samtrafikmarknaderna och broadcastingsmarknaderna). PTS har också initierat ett ärende för ett ekonomiskt replikerbarhetstest avseende Telias fiberbaserade slutkundsprodukter. Myndigheten har även genomfört pristillsyn avseende Telias prissättning på kopparaccess samt att de reglerade operatörerna följer skyldighetsbesluten vad gäller fast och mobil samtalsterminering.

 En av de prioriterade aktiviteterna har varit kontroll av hur operatörer följer reglerna om öppet internet. Under 2020 pågick ett antal ärenden rörande detta.

PTS har också genomfört granskningar kring hur aktörer lever upp till kraven i utbyggnadslagen.

Förbereder tillsyn av kontantreglering

Den 1 januari 2021 trädde skyldigheten för vissa kreditinstitut att tillhandahålla platser för kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet i kraft. PTS har under 2020 vidtagit en rad åtgärder för att kunna påbörja granskningen av regelefterlevnaden på marknaden efter ikraftträdandet.

Det här leder tillsynen till

Många av tillsynsinsatserna har kunnat avslutas sedan utredningen visat att aktörerna följer reglerna eller efter att de själva valt att rätta sig. Tillsynen leder alltså till att problem på marknaden uppmärksammas och snabbt undanröjs. När aktörerna inte frivilligt vidtar rättelse har PTS möjlighet att bl.a. fatta beslut om föreläggande.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Rikard Englund, chef PTS avdelning för marknadsreglering, 070-876 61 30
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS tillsyn på konkurrensområdet

Syftet med PTS tillsyn är bl.a. att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens utifrån gällande regelverk på marknaden. En effektiv konkurrens leder till nytta för konsumenter i form av ett brett urval av prisvärda tjänster.

Tillsynen sker normalt på myndighetens eget initiativ, men kan också göras efter begäran av någon aktör.

Vid utredd misstanke om överträdelse av lag eller skyldighetsbeslut ska PTS lämna underrättelse till berörd operatör. Om underrättelsen inte leder till rättelse har PTS även möjlighet att förelägga en operatör att följa myndighetens beslut. Inom ramen för tillsyn enligt t.ex. utbyggnadslagen förelägger PTS direkt om en aktörs agerande strider mot skyldigheterna. PTS förelägganden kan förenas med vite.