PTS välkomnar dialog om tillsynsplan

2021-03-02

Under 2021 kommer PTS att fokusera på pristillsyn av de reglerade marknaderna. Det framgår av Post- och telestyrelsens (PTS) tillsynsplan för året. Myndigheten kommer också jobba med särskild kontroll av hur operatörer följer reglerna om anmälningsplikt, öppet internet och roaming.

PTS tar varje år fram en plan för myndighetens tillsyn av bland annat konkurrensreglering med mera enligt lagen om elektronisk kommunikation, utbyggnadslagen och den så kallade TSM-förordningen. Numera omfattar tillsynsplanen även tillsyn över kreditinstitut. PTS bedriver utöver planlagda aktiviteter även händelsestyrd tillsyn och planen kan komma att justeras under året för att fortsatt vara relevant.

Möjlighet att lämna synpunkter

PTS välkomnar marknadens aktörer att inkomma med kommentarer eller synpunkter på årets tillsynsplan eller kommande års tillsyn. Det kan göras skriftligen till pts@pts.se.

- Dialogen med marknaden är viktig för att PTS ska kunna bedriva en adekvat och effektiv tillsyn på marknaden, säger Rikard Englund, chef för avdelningen för marknadsreglering.

Prioriterad pristillsyn och särskilt kontroll på regelefterlevnad

I det konkurrensfrämjande arbetet kommer PTS att prioritera pristillsyn på samtliga reglerade marknader, till exempel samtrafikmarknaderna och broadcastingmarknaderna. På marknaden för lokalt tillträde fortlöper granskningen avseende efterlevnaden av skyldigheten om ekonomisk replikerbarhet (ERT).

På vissa områden ser PTS ett ökat behov av kontroll av regelefterlevnaden ochkommer därför att genomföra mer intensiva tillsynsaktiviteter avseende anmälningsplikt, öppet internet och roaming.

Ny marknad avseende kontanttjänster

Reglerna om att vissa kreditinstitut ska tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet gäller sedan 1 januari 2021 och uppdraget att bevaka och analysera marknaden får stort utrymme i tillsynen. PTS inriktar sin granskning av regelefterlevnaden på främst geografiska förhållanden, med bestämda kriterier avseende befolkningsandelar och vägavstånd till närmsta plats där det finns tillgång till kontanttjänster.

Ta del av tillsynsplanen.

Mer information

Charlotta Garmert, stf chef, enheten för tillsyn och tvistlösning, 073-644 56 97
PTS presstjänst, 08-678 55 55