Elektronisk förvaltning

Regeringen har utifrån sin e-strategi uppdragit åt samtliga myndigheter att driva utvecklingsarbete i syfte att nå visionen om en samlad elektronisk förvaltning.

De mer näraliggande målen för den elektroniska förvaltningen är:

  • År 2010 bör lämpliga delar av den statliga förvaltningens ärendehantering ha effektiviserats med hjälp av automatiserad ärendehantering.
  • År 2010 bör den statliga förvaltningen ha kapacitet att hantera sina inköpsprocesser elektroniskt.
  • År 2010 bör den statliga förvaltningen ha en effektiv informationshantering som gör informationen lättillgänglig och användbar, med beaktande av integritets- och säkerhetsaspekter.

Detta är en fortsättning på visionen om den s.k. 24-timmarsmyndigheten. Arbetet med elektronisk förvaltning inom PTS drivs av ett utvecklingsråd under ledning av den administrative chefen.

PTS har lämnat följande statusrapporter till regeringen: