Internationellt arbete

PTS deltar i ett flertal internationella organisationer. Mycket av arbetet har som mål att harmonisera de deltagande ländernas regler och därmed göra det enklare för såväl konsumenter som utrustningstillverkare och operatörer.

Aktuellt just nu

Arbetet med Covid-19

PTS arbetar internationellt med Covid-19 relaterade frågor, framförallt i BEREC genom ordförandeskapet men också inom exempelvis RSPG.

BEREC är involverat i flera Covid-19 relaterade projekt, däribland att mäta trängsel i näten vilket är ett uppdrag som BEREC fått från EU kommissionen. Ett annat  uppdrag är att ta fram spårnings-appar för att spåra pandemin och hantera frågor som berör Elektromagnetiska fält, EMF. Läs mer på BEREC:s webbplats: https://berec.europa.eu/

BEREC-ordförandeskap

Generaldirektör Dan Sjöblom valdes i december 2018 till ordförande för BEREC 2020 och har aktivt deltagit i styrelsen som inkommande ordförande under 2019. Under 2020 axlar Dan Sjöblom rollen som ordförande. BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) består av generaldirektörerna från EU:s regleringsmyndigheter, EU-kommissionen samt EFTA, men ansökarländer deltar också, däribland PTS (Post- och telestyrelsen). BEREC arbetar för en europeisk marknad för telefoni, internet och radio och bidrar till att utveckla standarder och övervaka gemensamma regler för gränsöverskridande nätverk och tjänster. Det europeiska samarbetsorganet är en viktig aktör när EU anpassar sitt regelverk för att möta den pågående digitaliseringen av samhället. BEREC:s arbete sker genom plenarmöten som hålls kvartalsvis, men också genom deltagande i de många arbetsgrupper som finns under BEREC och IRG. Huvudfokus för BEREC under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU, bland annat att leverera 11 riktlinjer (guidelines).

BEREC-konsultationer

I enlighet med artikel 4.5 i förordning (EU) 2018/1971 ska BEREC samråda med berörda parter innan de antar yttranden, bästa praxis eller rapporter i lagstiftningen, samt ge dem möjlighet att skicka sina synpunkter på utkasten till handlingar på ett rimligt sätt tidsperiod. Aktuella konsultationer publiceras på BERECs webbplats: https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/