Det här erbjuder PTS

PTS ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv arbetsgivare och därför är det en självklarhet för oss att verka för att alla medarbetare trivs och mår bra. På så sätt bygger vi grund för goda resultat och för att nå våra mål.

Jobba på PTS

Ett av PTS sju övergripande mål är att PTS är en välskött myndighet som är nytänkande och en av Sveriges bästa arbetsplatser.

Vi har lyckats med att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser när våra medarbetare känner att de är en del i en effektiv verksamhet, att deras prestationer och insatser är betydelsefulla för PTS resultat och utveckling samt att de blir uppmärksammade för och får förutsättningar att bidra till myndighetens utveckling. För PTS är ett hållbart arbetsliv en självklarhet och därför är det viktigt med balans mellan arbete och fritid.

Kompetensutveckling

Vi är angelägna om att utveckla och behålla våra medarbetare. Kompetensutveckling sker dagligen då vi gör nya erfarenheter i vårt arbete, i kontakten med andra, då vi exponeras för nya situationer och i form av kurser och utbildningar.

Vi arbetar strukturerat med varje medarbetares mål och utveckling. På alla nivåer genomförs ett årligt mål- och utvecklingssamtal som resulterar i en mål- och utvecklingsplan som följs upp under året.

Rörlighet i staten

PTS är en del i "Rörlighet i staten", ett samarbete mellan myndigheter. Samarbetet ger utvecklings- och karriärmöjligheter. Bland annat anordnas gemensamma utbildningar, mentorskaps- och ledarskapsprogram vilket också ger möjligheter till att bygga nätverk inom statsförvaltningen.

Rörlighet i staten erbjuder också möjligheten att lånas ut till andra myndigheter, för att på det sättet få nya kunskaper och erfarenheter.

Rörlighet i staten

Internationellt arbete

Det kan också finnas möjligheter till utveckling genom internationellt arbete. Marknadsutvecklingen och den regulatoriska utvecklingen gör att PTS arbete i allt högre utsträckning internationaliseras. Antalet internationella frågor är betydande, nationella frågor och internationella frågor går hand i hand och internationella frågor berör oftast flera avdelningars ansvarsområde.

Syftet med PTS internationella arbete är att det ska leda till att PTS ska uppfylla sina mål om att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster, bland annat genom främjande av internationell harmonisering. Det kan du få vara med och bidra till!

Övriga arbetsvillkor

På PTS värdesätter vi en god balans mellan arbete och fritid, och vi har förmånliga arbetsvillkor.

Flexibilitet

PTS har en flexibel arbetsplats och kommer från och med januari 2022 att i huvudsak arbeta aktivitetsbaserat. Vi förväntar oss att du ska vara merparten av din tid på kontoret men du har möjlighet att arbeta från annan plats upp till två dagar i veckan.

Arbetstiden är 39,6 timmar per vecka. I princip alla ska vara tillgängliga mellan klockan 09.00 och klockan 15.00 då merparten av våra möten förläggs. I övrigt kan du förlägga och disponera din tid så att det passar både dig och arbetet.

Semester

Antal semesterdagar per år beror på din ålder. Till och med det år du fyller 29 år har du 28 semesterdagar. Från och med året du fyller 30 år har du 31 semesterdagar och från och med året du fyllt 40 har du 35 semesterdagar.

Friskvård

Friskvård värdesätts på PTS. Friskvårdsföreningen är aktiv och anordnar kontinuerligt aktiviteter i syfte att stärka gemenskap och ge möjlighet till att prova nya aktiviteter. Vi erbjuder ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år.

PTS har bra avtal med flera gym och simhallar samt tillgång till en massör som kommer ett par gånger per månad. Du har möjlighet att motionera två timmar i veckan på arbetstid. Vi stimulerar medarbetarna till en frisk och sund livsstil.

Bra villkor för föräldrar

Vårt arbetstidsavtal medger flexibilitet, bland annat för att det ska bli lättare att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Du kan förkorta din arbetstid fram till dess barnet har fyllt tolv år.

När du är föräldraledig lämnar PTS ett föräldrapenningtillägg så att du får upp till 90 procent av din lön under 360 dagar.

Ersättning vid sjukdom och hälsovård

Du får ersättning för vissa delar av kostnaderna för bland annat läkarbesök och behandling hos sjukgymnast. PTS ersätter hela beloppet för receptbelagd medicin inom högkostnadsskyddet.

Försäkringar och tjänstepension

Du omfattas av en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring som ger ekonomiskt stöd till efterlevande. Du omfattas också av det statliga pensionsavtalet PA16 med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Lunchförmån

PTS subventionerar lunch via Rikskortet, vilket innebär ett värde av upp till 1 000 kronor per månad.

Bruttolöneavdrag till pension

Du har möjlighet att göra extra pensionsavsättningar med upp till 2 000 kronor per månad genom att växla en del av lönen till pensionsavsättning. Du får då in ett högre belopp till pensionsavsättningen än om du valt löneutbetalning.