Åtgärder

PTS anser att det är angeläget att genomföra insatser inom ett antal områden för att stärka skyddet för elektroniska kommunikationer.

Stimulans till ett ökat användaransvar inom elektroniska kommunikationer

Detta åtgärdsområde syftar till att stimulera samhällsviktiga verksamheter att skapa en god basförmåga och robusthet i sina elektroniska kommunikationer. Det kan göras genom att i avtal med operatörer ställa krav på tillgänglighet och ersättning vid brister, genom att undvika att göra sig beroende av ständigt fungerande telekommunikationer, genom att anskaffa reservalternativ, genom att anskaffa lokalt skydd mot såväl dataintrång som fysiskt intrång, genom försäkringslösningar etc. PTS aktiviteter inom området kan vara information och rådgivning, säkerhetsanalyser och medverka i uppföljningsstudier.

Ökad redundans och flexibilitet i nätverk

Kompletterande insatser ska göras för att öka redundansen i näten utöver vad som är kommersiellt motiverat så att samhällsviktiga behov av elektronisk kommunikation säkrare kan tillgodoses i de extraordinära situationerna. Möjligheterna ska tas tillvara att ansluta till den pågående utbyggnaden av it-infrastruktur med hög överföringskapacitet. PTS kan arbeta med utveckling av möjligheter till prioritering, bygga extra noder, extra länkar, samutnyttja nät vid extraordinära situationer, tester och övningar och anpassningsåtgärder.

Förbättrat skydd mot både fysiska och elektromagnetiska hot

De viktigaste delarna som för närvarande existerar av nätverken har placerats i anläggningar som skyddar mot fysisk och elektromagnetisk åverkan. Fortsatta investeringar i dessa anläggningar handlar mer om att utveckla dem mot nya krav än om regelrätta omfattande utbyggnader. PTS kan arbeta med förstärkt tekniskt skalskydd och anpassningsåtgärder.

Minskad känslighet för informationsoperationer samt åtgärder för att motverka sådana

PTS ska i sitt arbete med it-säkerhet och i samverkan med andra berörda aktörer i samhället beakta de svåra angrepp mot elektroniska kommunikationer och andra allvarliga störningar som kan förekomma i fred, höjd beredskap och krig. Insatserna bör omfatta analyser, tekniska tester, information och investeringar för att försvåra kvalificerade informationsteknologiska angrepp. PTS kan bidra till höjd säkerhetsnivå, arbeta med tekniska tester, tekniska åtgärder och standarder.

Säkrare elförsörjning och fördjupat samarbete mellan el- och teleområdena

Det ömsesidiga beroendet kräver att samarbetet fördjupas och utvecklas mellan ansvariga myndigheter och operatörer inom el- och teleområdena. PTS kan bidra med investeringar i säkrare elförsörjning och gemensamma tester och övningar.

Stöd till satsningar på inre säkerhet

Den inre säkerheten har stor betydelse redan under normala förhållanden och måste i första hand vara operatörers och nätägares ansvar. PTS ska verka för att med information, råd och stöd. PTS kan arbeta med information och säkerhetskontroller.

Fördjupat internationellt samarbete

PTS kan arbeta med informationsutbyte, standardisering, tekniska varningssystem och barriärer, och förbättrad förmåga till krishantering

Förbättrad förmåga till krishantering inom elektroniska kommunikationer

PTS kan arbeta med övningar, personal, reservutrustning och internationellt samarbete.

Granskning av vilken funktionssäkerhet som uppnås i näten

PTS kan arbeta med praktiska tester, omvärldsbevakning, insamling och analys av störningsstatistik.